Publikációs etikai nyilatkozat, a publikálás alapelvei

Magyar építőművészet folyóirat

 

A Magyar Építőművészet folyóirat elkötelezetten követi a tudományos publikációk etikai normáit, összhangban a Committee on Publication Ethics alapelveivel. A publikációs folyamat során minden résztvevőnek, a szerzőknek, a szerkesztőknek, a felkért lektoroknak és szakértőknek magukra nézve kötelezően be kell tartaniuk a tudományos publikációra vonatkozó etikai normákat. A beküldött kéziratok közléséről lektori véleményezés alapján a főszerkesztő dönt. (double blind review)

Publikálásra vonatkozó döntések

 

Általános elvek

A főszerkesztő dönt arról, hogy a publikáció a lap céljainak, alapvető követelményeinek tartalmi és formai szempontból megfelel-e. A lap profiljába nem illő, vagy a lap követelményeit tartalmi vagy formai szempontból nem teljesítő publikáció a főszerkesztő indoklás nélkül és lektoráció nélkül visszautasíthatja.

 

Esélyegyenlőség

A főszerkesztő minden esetben a kizárólag a kézirat szellemi tartalmát értékeli, tekintet nélkül a szerző fajára, nemére, szexuális irányultságára, etnikai hovatartozására, állampolgárságára, vallási meggyőződésére, vagy politikai nézeteire.

 

Titoktartás

A szerkesztőség semmilyen információt nem ad tovább a publikálásra benyújtott kéziratokkal kapcsolatban. Ez alól kivételt képeznek a kiadó, a lektorok, vagy potenciális lektorok, a szerkesztőségi tanácsadók. 

 

Közzététel és összeférhetetlenség

A szerkesztők nem használhatják fel a benyújtott kéziratot kiadatlan részeit a saját kutatásaikhoz, a szerző hozzájárulása nélkül. A szerkesztők és a szerkesztőbizottság tagjai  benyújthatnak saját kéziratot publikálásra, melyeket ugyanúgy kell elbírálni mint az összes többit. A lektorok megválasztásakor figyelembe kell venni minden lehetséges összeférhetetlenséget. 

 

Szerkesztőkre vonatkozó etikai normák

 

A Magyar Építőművészet folyóirat szerkesztői követik a Committee on Publication Ethics szerkesztőkre vonatkozó alapelveit és legjobb gyakorlatok gyűjteményét (Best practices)

 

A szerkesztők szerzői tevékenysége

A szerkesztők, saját szerzői tevékenységükkel példát kell mutassanak a többi szerzőnek, az etikai normák és a minőség tekintetében. 

 

Szerkesztői függetlenség

A szerkesztők szabadon, önnállóan, tisztán szakmai alapon hozzák meg döntéseiket, 

melyet nem befolyásol üzleti megfontolás. A Magyar Építőművészek Szövetsége mint kiadó biztosítja a szerkesztőség autonómiáját, semmilyen módon nem avatkozik bele a folyóirattal kapcsolatos szakmai döntésekbe.

 

Titoktartás

Minden beérkezett kéziratot bizalmasan kezelendő dokumentumként kell kezelni, csak a főszerkesztő engedélyével lehet másokkal megvitatni a közlés előtt. 

 

Minőség iránti elkötelezettség

A szerkesztők a lap céljainak megfelelően eljárásokat dolgoznak ki, hogy biztosítsák a közzétett anyag minőségét, a kutatás integritását. A szerkesztők tevékenységük során odafigyelnek, hogy a szellemi és etikai normák érvényesülését ne veszélyeztesség az üzleti igények és érdekek.

 

Méltányos lektorálás

A szerkesztők arra törekednek, hogy a lektorok kövessék az etikai normákat, bírálatuk elfogulatlan legyen. A szerkesztők döntéseiket az folyóirat küldetésének figyelembevételével és az etikai normák betartásával hozzák meg.

 

Hibajavítások kezelése

A szerkesztők a hibákat a tőlük elvárható gondossággal kiszűrik a megjelenés előtt. A sajtóhibákat, és a tartalmi félrevezető állításokat a következő lapszám első oldalain helyreigazítás címen közöljük. 

 

Eredetiség

A szerkesztőség elfogadhatatlannak és etikátlan magatartásnak tartja a plágiumot. A publikációs folyamat minden résztvevőjétől kérjük az eredetiségre és a plágiumra vonatkozó etikai normák betartását. 

 

A szerzőkre vonatkozó etikai normák

A Magyar Építőművészet folyóirat szerzőitől azt kérjük, hogy kövessék a Committee on Publication Ethics alapelveit és legjobb gyakorlatok gyűjteményét (Best practices)

 

Eredetiség

A szerzők felelőssége, hogy a benyújtott tanulmány eredeti, saját szellemi alkotásuk legyen. Mindenfajta plágiumra utaló szerzői magatartást elfogadhatatlannak tartunk. Kizárólag eredeti kéziratok, kutatási eredmények nyújthatók be. A külső forrásból, más szerzőtől származó gondolatokat megfelelő hivatkozással kell ellátni. Más szerző munkáját csak megfelelő hivatkozással ellátva szabad felhasználni.

 

Többszörös közlés tilalma

Ugyanazon kézirat, kutatási eredmény több folyóirathoz történő benyújtása, etikai normákba ütközik, a lap számára elfogadhatatlan. Ugyanez vonatkozik a már megjelentetett kézirat, tudományos eredmény újbóli benyújtására is.

 

Támogatási források nyilvános kommunikációja

Pénzügyi támogatásban részesült cikkek esetén a forrást egyértelműen fel kell tüntetni. 

 

Összeférhetetlenség

Minden felmerülő összeférhetetlenséget fel kell tüntetni.

 

Etikai normák

A cikkek, tanulmányok illetve az alapjául szolgáló kutatások során az általános etikai normákat be kell tartani. Olyan témák esetében amelyeket etikai bizottságnak kell jóváhagynia, kérjük bemutatni az etikai bizottság írásbeli nyilatkozatát illetve a résztvevő személyek hozzájárulását írásban. 

 

Szerzőség 

Csak olyan személyt lehet szerzőként feltüntetni, aki érdemben hozzájárult a tanulmány koncepciójához, tervezéséhez, kivitelezéséhez, és minden ilyen személy fel kell tüntetni.  Társszerzőként kell feltünteti azokat a személyeket akik jelentősen hozzájárultak a tanulmányhoz. Minden olyan személyt fel kell tüntetni közreműködőként, akik a tanulmány alapját jelentő kutatásban részt vettek. A szerzőnek kell szavatolnia, hogy minden társszerzőt,  feltüntetett, valamint, hogy a társszerzők hozzájárultak a cikk végleges változatához. A szerzők szavatolják a tanulmányban leírtak valódiságát.

 

Lektorokra vonatkozó etikai normák

 

A Magyar Építőművészet folyóirat lektoraitól azt kérjük, hogy kövessék a Committee on Publication Ethics lektorokra (peer-reviewers) vonatkozó alapelveit és legjobb gyakorlatok gyűjteményét (best practices)

 

A lektorálás folyamata

A főszerkesztő dönt a lektorok felkéréséről. A Magyar Építőművészet folyóirat a kollegiális lektorálás folyamatát alkalmazza. A lektorálás célja a főszerkesztői döntések segítése, és a szakmai színvonal biztosítása. A folyamatban a lektorok szerepe tanácsadó jellegű, a szerkesztők nem kötelesek figyelembe venni a lektorok véleményét.

 

Anonimitás (Double blind review)

A lektornak anonimnek kell maradnia, nem veheti fel a kapcsolatot a szerzővel. Amennyiben több lektor is véleményezi a kéziratot, a lektorok egymást előtt is anonimek maradnak. (Double-blind review). A szerkesztők közvetítik az üzeneteket a lektorok és a szerzők között. 

 

Titoktartás

A lektoroknak a bizalmasan kell kezelniük a kéziratokat. Semmilyen információt nem oszthatnak meg, kivéve a lektorokkal való kommunikációra kijelölt szerkesztőt.

 

Alkalmasság, összeférhetetlenség, esélyegyenlőség

A lektor rendelkeznie kell a kézirat véleményezéséhez szükséges szakértelemmel. A lektornak alkalmasnak kell lennie az elfogulatlan értékelésre. A lektornak elfogulatlanul kell véleményt alkotnia, tekintet nélkül a szerző tekintet nélkül a szerző fajára, nemére, szexuális irányultságára, etnikai hovatartozására, állampolgárságára, vallási meggyőződésére, vagy politikai nézeteire. 

 

Szakmai felelősség, objektivitás

A lektor szakmailag meglapozott, konstruktív véleményt fogalmazzon meg, amely segít a szerzőnek a kézirat javításában. A lektor objektív, egyértelműen megfogalmazott, érvekkel alátámasztott véleményt fogalmazzon meg. 

 

Helyénvaló visszajelzés

A lektori vélemény legyen szakszerű, tartózkodjon a személyeskedéstől, a rágalmazástól, ne legyen megalázó, vagy derogáló, ne fogalmazzon meg alaptalan vádakat. 

 

Versengés, érdekérvényesítés feltárása

A lektorok és a szerzők közötti mindennemű versengő érdeket vagy érdekütközést (személyes, szakmai, szellemi, pénzügyi, politikai, vallási) fel kell tárni a szerkesztők és a főszerkesztő előtt. A szerzőkkel egy intézményben foglalkoztatott személyeket (az elmúlt 3 évet beleértve), mentorokat, mentoráltakat, közeli munkatársakat, közös projektben részt vevőket, nem lehet lektori munkára felkérni.