• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Hagyomány-idézet

  Újpalota római katolikus temploma

  Építész: Kruppa Gábor
  Szöveg: Vukoszávlyev Zorán PhD
  Fotók: Bujnovszky Tamás

  Fotó: Bujnovszky Tamás

  Budapest észak-keleti részén, az 1970-es évek elején mintalakótelep jött létre. Az újpalotai toronyházak és sávházak ölelésében a szükséges közintézmények elkészülte után az igazán közösségformáló templom megépítésére majd négy évtizedet kellett várni.
  A főváros külső kerületeinek arculatát dominánsan jellemző lakótelepek nagyvonalú telepítési rajzolatát egy vágyott nagyváros léptékében komponálták. A vizionált fejlesztések komplex végigvitele elmaradt, ami torzulásokat eredményezett, s ezzel a beépítés széle látható határvonalat képez „eredeti” és „beillesztett” struktúra között. Szerencsés adottságúak azok a helyzetek, ahol a sávházak közé telepített közintézmények léptékváltásukkal lebontják a sokemeletes tömbök tömegeinek érzékelhető nyomasztó hatását. Az átvezetést vizuális értelemben az ellenkező irányból is értelmezhetjük, mert a csatlakozó, raszteres rendbe szorított kiskertes beépítések esztétikai sokszínűségét ugyancsak felfogja e közintézményi sáv.
  A családi házas övezet és a panel lakótelep határán álló határponti helyzet különleges téri szituációját az újpalotai római katolikus templom tervezője értékké formálta. A telek településszerkezeti helyzete adottság volt: az önkormányzat úgy járult hozzá az építkezéshez, hogy a területet 99 évre az egyházközség használatába adta.1 Kruppa egyszerre teremtett monumentális kompozíciót és emberközeli léptéket: a templomtér karakteres, magasan metszett arányú elemét horizontális, egyszintes tömeggel kapcsolta össze. Az L-alakú beépítés út felőli feltárulása alapján alkotott kép az épületegyüttes körüljárásával gazdagodik, hiszen a sávházak övezte park felől érzékelhető hasonló kompozíció térszín-süllyesztéssel bővül. Az egy szinttel lentebb található udvar a közösségi funkciók igényes téri elhelyezését adja. A tágas köztér nagyobb közönséget vonzó események méltó kerete lehet, ugyanakkor az alsó szintre elhelyezett funkciók meghitt szabadtéri dimenziójaként is jól működhet. Az intenzív használat szándéka a többirányú levezetésekben is látszik: a parksáv közintézményei felé és a lakótelep irányába is lépcsősorral biztosít kapcsolatot, de a közösségi funkciókat a főbejárat fedett átjárója felől is csak az udvarra leérkezve lehet használni.2 A nagyvonalú megoldással az utca térszínén csak a klasszikus funkciók maradnak: a templom és a plébánia.
  Kruppa mesterien bánik a belső téri igények tömeg-kompozíciójával. Az alacsony hajlásszögű tető négyzetes keresztmetszetű templomhajót fed. A liturgikus főteret3 déli irányba alacsonyra helyezett lapostetővel fedett mellékhajóval bővíti – ez kisebb istentiszteleti alkalmakkor kápolnaként funkcionálhat. Az oldaltér fizikai leválasztása nem történik meg, a funkcionális differenciáltságot a belmagasság mellett a fénykezelés jelenti: míg a főhajó megvilágításában a hatalmas déli üvegfelület dominál, addig a kápolnatér felülvilágítók által személyesebb térrel rendelkezik. A kápolna templomhajóhoz képest alacsonyabb tömegét kelet felől a toronytest magas tömege zárja, a bejáratnál pedig azonos belmagassággal tágas előcsarnok jön létre. 4 A differenciált tömegképzés lehetőséget ad a templomtér tömegének karakteres megfogalmazására, és a mellékterek valójában a használat szempontjából főbejáratként kezelt átjárón túli lelkészlakás horizontális tömegéhez kapcsolódhatnak. Így a templom tömege kompakt formaként jelenik meg az épületegyüttesben, ugyanakkor a lesüllyesztett belső udvart két oldalról csak kétszintes térfalak határolják.
  Az összetett alaprajzi rendszert kimért építészeti architektúra kommunikálja. A tömegben megjelenő funkcionális differenciáltság a homlokzati nyíláskezelésben is visszaköszön. A templom hatalmas déli üvegfalára északon magas keskeny ablakok nyugodt ritmusa válaszol. E vertikális arányú megnyitások a templom funkcionális egységét körbekísérik, a fő megközelítést biztosító átjárónál besűrűsödnek és az udvarnál árkáddá válnak. A plébánia nyílásosztása szándékoltan szabadabban kezelt, a többihez képest kissé modoros. Az anyaghasználat e kiegyensúlyozottságot támasztja alá. Csak a legszükségesebb részeken alkalmaz Kruppa süttői mészkövet (padlóburkolatok, templom-podeszt a felvezető lépcsőkkel, körben a lábazatok), és ott használja nagyobb felületen, ahol kiemel: a nyugati kapu átjáróig futó keretelésénél és a toronytest alapjának valamint harangnyílásának hangsúlyozásánál. Az épület megjelenését meghatározó bontott tégla anyag a monumentális nyílás-architektúrával erős, tömör, monolitikus hatást eredményez, melynek kétségtelenül legbátrabb vállalása a keleti végfal. 5 A fuvallatszerű kőrelief érzelmekkel telített elhelyezése még inkább ráirányítja a figyelmet e homlokzat hagyománytiszteletére.
  Hagyományról beszélünk, mely nem történelmi síkokon, hanem tágabb templomépítészeti tradíciókon értelmezhető. Kruppa templomfelfogása a 20. századi katolicizmus szakralitásának évszázados átalakulási folyamatát idézi – közvetlen utalásokkal és szellemi vonatkozásokkal. Ilyen idézet a templombelső liturgikus terének kompozíciója: a retabló-oltárra való utalás a keleti végfalon (ma még az oltárkép hiányával), az oltáriszentség-tartó tabernákulum szerű kiképzése a tengelyben tartva e „háttal miséző oltáron”, a lépcsőkkel elemelt szentélytér közepén álló mobília szerűen megfogalmazott oltárasztal, 6 a keresztelőkút nyugati bejáratnál történő elhelyezése. És bizony ilyen utalás a torony nélküli épülettömeg gondolata, mely véglegesen nem kíván küzdelembe bocsátkozni a kimagasló „jel” iránti igénnyel, de érezhetően elválasztva campanile konstrukciót helyez fel a legfontosabb tömegbeli pontra.
  Nem (pusztán) történeti hagyománytisztelet ez, hanem a 20. század derekán indult liturgikus és szellemi megújulási mozgalom ezred eleji idézete. Könnyű a toronyképzést Városmajor Árkay-templomához utalni. Egyszerű summázva kijelenteni, hogy a téglahasználat ma „posztorganikus” templomépítők védjegye. 7 Vitatkoznék Wesselényi-Garay Andor megállapításaival, mely e templomot kortárs építészetünk „prekortárs” tendenciájába osztja. 8 Kortárs e templom akkor is, ha Dom Hans van der Laan vaalsi kolostortemplomának bejárati átriumterét idézik a magas falpillérek és az árnyékukban felfutó lépcső; ha Rudolf Schwarz düreni Szent Anna templomát idézi a főhajó-oldalhajó viszonyrendszere és az anyaghasználat (ott kő, itt tégla) monolitikussága; ha Schwarz aacheni St. Fronleichnam templomát idézi a templomterek aránya és a homlokzatok tiszta kompozíciója; ha Rimanóczyra utalunk a liturgikus terek hierarchikusságában – mert mindez a ’30-as évektől az ’50-es évekig terjedő időszak mérföldkőnek számító alkotásai a „kortárs” templomépítészetben (jelzem, a Vatikánum előtt). E sorba illik az újpalotai templom is, mely így hagyomány-idézet, téglaarchitektúrájával és fehérre festett belső felületeivel együtt, melyek nem a protestáns hagyomány átiratai, hanem egy lelki világ hitképének megfelelő, „díszítetlen” tér ma is érvényes „szakramentumai”. A reduktív tömegforma, a magasztos arányok, az érzelmes külső anyaghasználat, a puritán belső, a fagerendás mennyezet egyszerűsége, a szinte megérinthető felülvilágítók, az oltártér sejtelmes oldalfénye és a gondosan tervezett bútorzat – mind-mind a „közjóra irányuló cselekedet” méltó, kontemplatív terét alkotják meg.

  Jegyzetek
  1 Sajátos e provizórikusság-felvetés egy templomépület létrejötte kapcsán.
  2 Az épület tehát következetesen kommunikál környezetével, minden felől beenged, gondosan kezelt kültereivel átjárhatóvá válik.
  3 A következetes keletelés dogmájától a helyszínrajzi telepítés eltér, hiszen a meglévő beépítés és a szabályozás logikus továbbvitele következményeként az oltártér valójában észak-kelet felé néz.
  4 Az üvegfallal leválasztott térrész a gyermekes családok tartózkodását is megoldja a liturgia zavartalan követésének lehetőségével. A tervezett használat szerint az előcsarnok napközben megközelíthető lehetne, így a csendes imádságok és oltáriszentség-tisztelet elegáns terévé fog válni.
  5 Még messzebb mehetett volna a puritánság ezen felvállalásában Kruppa, ha az északi faltest is nyílás nélkül maradt volna.
  6 Mely nem oltárkő, hanem a II. Vatikáni Zsinat szellemében történő átalakításokkor szokásos „szembemiséző oltár”-nak, a meghagyott régi oltárhoz képest jelentősen más anyaghasználattal létrehozott, könnyed, térbe állított elem.
  7 Lásd a templommal kapcsolatban megjelent tanulmányt: Wesselényi-Garay Andor: Három kontextus. in: Alaprajz. 2009/3. pp.18-23.
  8 Teszem ezt mély tiszteletemmel az áldozatos munka iránt, mellyel a debreceni MODEM-ben létrehozta A mindenség modellje kiállítást, az ezredforduló második magyarországi kortárs templomépítészeti szemléjét. (Lásd: Szakrális terek építészete az ezredfordulón, BME, 2005. március, a kiállítást megnyitotta Dr. Keresztes Szilárd.) A debreceni kiállítás fantasztikus eredménye, hogy oly rendszerezését és szenvtelen bemutatását adja az építészeti alkotás-hierarchiában legmagasabban jegyzett épülettípusnak, melyet csak széles építészeti látókörrel és magabiztos, kiérlelt értékszemléleten nyugvó ítélettel rendelkező kurátor tehet csak meg. A koncepcióval kapcsolatban lásd: Wesselényi-Garay Andor: A mindenség modellje – Kortárs templomépítészeti kiállítás Debrecenben. in: Alaprajz. 2009/3. pp.4-6.

  Beruházó: Esztergom-Budapest Főegyházmegye
  Építészet és belsőépítészet: Kima Studio
  Irodavezető: Németh Tamás
  Felelős tervező: Kruppa Gábor
  Építész munkatársak: Rónai Piroska, Draskóczy Gergely, Merkel Tamás
  Statika: Donáczi Péter, Pond Kft
  Gépészet: Bajor Ervin
  Elektromos tervezés: Krén József, Osztrovszki Emese – Elekt Royal Kft.
  Környezetrendezés: Andaházy László, Turcsányi Katalin, Panda Pont Kft.
  Kovácsoltvas kapuk: Lehoczky János