• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • MUT Diplomadíj 2013

  Magyar Urbanisztikai Társaság 2013. évi Diplomadíjára összesen 31 kiemelkedően jó szakmai színvonalú pályamű érkezett be, melyek közül 5 diplomadíj és 6 dicséret került kiosztásra.

  Diplomadíj 2013 – Értékelés

  Szabadtértervezés kategória

  DÍJ
  Csizmadia Dóra
  Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
  Közlekedési Témapark Rákosrendezőn – A Vasúttörténeti Park tágabb környezetének rendezése

  A diplomaterv érett munka, kimagasló értékeket mutat: körültekintő helyzetelemzést és értékelést, érett gondolkodást, helyénvaló szakmai megoldásokat, szép nyelvezettel szabatos megfogalmazást, nagyon szép grafikai bemutatást. A javaslatok a gyakorlatban elfogadhatók, megvalósíthatók. Külön érdeme a tervnek a környezettudatos anyagfelhasználás, a bontott burkolatokra vonatkozó felhasználási javaslat, valamint a növénytelepítéssel kapcsolatos távlati feladatok, lehetőségek bemutatása.

  DICSÉRET
  Mandel Mónika
  Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtértervezési Tanszék
  Az Óbudai Gázgyár térségének revitalizációs koncepciója, különös tekintettel a zöldfelületi rendszerre

  A dolgozatban a hallgató nagyon szépen és következetesen vezeti végig a városi szintű koncepcionális elképzelésektől a szabadtérpítészeti koncepciótervig a revitalizácó szükségességét. Nagyon jó gondolat a barnamezős területek revitalizációjának összekapcsolása a zöldhálózat fejlesztéssel, annál is inkább, mert a vizsgált terület a Duna-menti légcserekapcsolatok szempontjából kiemelt jelentőségű sávban fekszik. A választott forma és színvilág összekapcsolja a jelent és a múltat egyiket sem elnyomva.

  Városfejlesztési és városkutatási kategória

  DÍJ
  Teremy Viktória
  Budapesti Corvinus Egyetem Településépítészeti Tanszék
  Külső terek Pest történelmi külvárosában

  Értékes, intelligens munka a belső pesti városrészek utca-térépítészetének elemzése. Örvendetes, hogy ilyen témákat mind elméleti, mind gyakorlati oldalról szakszerűen és emberszeretettel átitatva dolgoz fel a végzős hallgató, aki reménysége a hivatásának. A belső Terézváros, Erzsébetváros, Józsefváros sajátosságait jól jellemzi, és szemlélteti is azokat egy-egy jellemző példával. Kiemelt figyelmet fordít a belső udvarokra, mint értékes, alulkezelt terekre, melyek a belső városrészek eddig zárt, sokszor hasznosítatlan helyei, ugyanakkor a városmegújítás potenciális kiugró pontjai lehetnek.

  DICSÉRET
  Buzási Attila
  Budapesti Műszaki Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék
  A városi fenntarthatóság értékelése Közép-Európában

  Jelentős szellemi apparátusra építő, szerteágazó irodalomra támaszkodó, nagy ambíciókkal és logikus felépítéssel, munkatervvel induló dolgozat, kiválóan összefoglalt és elemzett nemzetközi esetismertetésekkel. A környezeti-társadalmi-gazdasági indikátorkészlet összehasonlító elemzés metodikája hiánypótló, s meggyőző az alkalmazhatóság érvrendszere is. A diplomaterv egyedi városi fenntarthatósági indexet mutat be, melyet nagyvárosokra javasol alkalmazni. Hozzáértéssel vezeti végig az újszerű és igen aktuális téma nemzetközi gyakorlatát.

  Infrastruktúra-tervezés kategória

  Díj és dicséret nem lett kiadva.

  Társadalomtudományok kategória

  DÍJ
  Csébi Márk
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Tudományi Tanszék
  Pápa Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja

  A szerző, végzettségénél fogva otthonosabban mozog a földrajzi adottságok és a történelem területén de a városépítési és építészeti, mérnöki tervek, fejlesztések értékelése is meglehetősen szakszerű. A társadalmi elfogadottság kérdőíves feldolgozása és a sajtóközlemények elemzése jó minőségű. A szakdolgozat tartalmi felépítése logikus. Megfelelő arányban mutatja be előzményként Pápa városát, különös tekintettel a belvárosra, a városközpontra. A Vk. funkcióbővítő rehabilitációs projekt előzményeit, egész folyamatát, annak részletmegoldásait is szakszerűen taglalja. Hasonló hozzáértésről tanúskodik kérdőíves felmérése, valamint a helyi sajtó e témával kapcsolatos cikkeinek közreadása, feldolgozása.

  DICSÉRET
  Vida György
  Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
  Szeged a hazai nagyvárosok versenyében: a versenyképesség és a településfejlesztés összefüggései

  Örömteli, hogy a dolgozat igyekszik hidat teremteni a szakpolitikában sokszor csak hangzatosan megjelenő versenyképesség, a konkrét, adatokon alapuló elemzések és a településfejlesztési politika között. A dolgozat kritikusan értékeli az egyes ágazatok települési politikában való megjelenését. Eredményei segítséget adhatnak a város, ill. várostérség gazdaságstratégiájának kialakításához, amely egyébként aktuális tervezési feladata minden megyei jogú városnak ill. megyei önkormányzatnak.

  Településtervezés és városépítés kategória

  DÍJ
  Balla Viktória
  Budapesti Corvinus Egyetem Településépítészeti Tanszék
  Flórián tér és környéke – Óbuda kerületközpont

  A dolgozat egy rendkívül aktuális témára keres megoldásokat, s a hallgató megfelelő vizsgálatokat követően jól ismerte fel a terület problémáit, s a tervezési feladatot. A jól felismert térségi összefüggésekből levont következtetések és a helyszíni adottságok alapján a tervezési területre vonatkozóan meggyőző koncepciót javasol. Valószínűsíthető, hogy egy hasonló városrészközponti fejlesztés előbb-utóbb megvalósul a térségben, amelyhez ez a munka is talán egy kicsit hozzá tudott tenni. A terv erénye, hogy bár komplex választ ad a “központhiányos kerület” kérdéskörre, a javaslatai elemenként is megvalósíthatók, melya megvalósíthatóságot nagymértékben elősegíti.

  DICSÉRET
  Palásthy Ágnes Nóra
  Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
  Zöldinfrastruktúra fejlesztés Miskolcon- Green City lehetőségek

  A munka, bár meglévő tervelőzményekre is támaszkodik, jól átlátja az azokból hasznosítható elemeket, ezeket a saját javaslataival és módszereivel egységes rendszerré alakítja, amely részben metodikai módszerként hasznosítható, részben a javasolt beavatkozási területekre adott javaslatai valósak és gyakorlati megvalósításra érettek. A szerző jól ismeri fel, hogy a belvárosi környezetben a legnagyobb “zöldfelület bekebelezők” a nagy kiterjedésű, szilárd burkolatú parkolók, amelyek jelentősen hozzájárulnak a kedvezőtlen városökológiai viszonyok fenntartásához.

  Térségi tervezési kategória

  DÍJ
  Körmöczi Gábor
  Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
  Rétság formálódó központi szerepköre a helyi társadalom nézőpontjából

  Nagyon fontos a témaválasztás: egy változó helyzetben lévő kisváros – Rétság – és környékének életlehetőségeit vizsgálja. Bár a szerző nem a példaadás igényével látott munkájának, a végrehajtott munkafolyamat annak eredményeivel – tanulságaival, következtetéseivel együtt – kiváló példát nyújt más városkörnyékek számára is. Fontos kiemelni, hogy szerző magabiztosan mozog a települési környezetben és jól jelöli ki a civil szféra jövőbeni helyét, és lehetséges szerepét a városi folyamatokban.

  DICSÉRET
  Szabó Alexandra
  Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi- és Tájrehabilitációs Tanszék
  Több településre kiterjedő kerékpárút műszaki és zöldfelületi fejlesztésének tájvédelmi megalapozása

  Nyolc település által közrezárt mintaterületen: Budakalász, Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Vác, Sződliget, Göd, Dunakeszi a dolgozat igényes, tudományos alapossággal vizsgálja a térségi kerékpárút létesítésének esélyeit. Sok olyan összefüggéssel is foglalkozik melyeket a szakmai gyakorlat még nem alkalmaz, pedig indokoltságuk nem vitatható. A vizsgálatok új, másutt is alkalmazható tervezési szempontokhoz vezettek. A javaslatok átgondoltak, annak ellenére, hogy nem készült gazdaságossági vizsgálat, mértéktartóak, reálisak.

  DICSÉRET
  Vasárus Gábor László
  Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
  Győr belső és külső szuburbán övének társadalomföldrajzi vizsgálata Győrszentiván és Töltéstava példáján

  A szuburbanizációs folyamat a területi és települési fejlődés egyik legösszetettebb kérdése. Ezen belül a város-vidék peremzóna konfliktusait ismerjük objektíven a legkevésbé, pedig számos kezelésre szoruló településpolitikai problémát hordoznak. A dolgozat ezeket tárja föl Győr meghatározott területeire konkretizálva, önálló vizsgálatokra támaszkodva, alaposan és szakszerűen.

  mutdiploma