• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Pályázati felhívás a 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále Magyar Pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízatására

  A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum feladata a Velencei Biennále magyar képzőművészeti és építészeti kiállításainak megrendezése. A múzeum vezetője – a hazai gyakorlatot folytatva – pályázatot ír ki a nemzeti pavilonban rendezendő kiállítás kurátori megbízatására. A 2025. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálén az a kiállítás képviseli Magyarországot, amelynek koncepcióját a kurátori pályaművek közül a szakmai zsűri a legjobbnak ítéli.

   

  A pályázat kiírója: Dr. Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, a 2025. évi Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále nemzeti biztosa.

  A pályázat tárgya: a 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále Magyar Pavilonjában rendezendő kiállítás kurátori megbízása.

  A pályázat hivatalos megjelenésének helye: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapja.

  A pályázat jellege: a résztvevők körét tekintve nyílt. Minden olyan szakember pályázhat, aki jártas a kortárs építőművészetben, valamint rendelkezik kurátori praxissal és kiállításrendezői gyakorlattal. A kurátori poszt egyszemélyes, a kurátori feladat társkurátor nélkül látandó el. A kurátor nem lehet egyúttal kiállító is.

  A pályázat beadási határideje: 2024. február 16. (A postai feladás legkésőbbi napja.)

  A pályázat beadásának módja: a pályázatot nyomtatott formában, egy példányban és elektronikus adathordozón elsőbbségi és ajánlott postai küldeményként kell feladni a következő címre: Ludwig Múzeum 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. (A borítékra ráírandó: Velencei Biennále pályázat.)

  A postai feladás megtörténtéről – regisztráció céljából – a pályázó kurátortól egy e-mailt várunk a következő címre: biennale@ludwigmuseum.hu

   

  A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

  1. A pályázó kurátor, valamint a kiállításon bemutatandó alkotó(k) rövid szakmai életrajzát, amelyben az idegennyelv-ismeret szintjét is meg kell jelölni.

  2. A magyar pavilonban bemutatandó projekt szakmai koncepcióját 6000-10000 karakternyi terjedelemben magyarul, valamint annak 800-1200 karakternyi terjedelmű rezüméjét magyarul és angolul.

  3. A projekt látványtervét  legalább öt, legfeljebb tizenöt önálló kép vagy mozgókép (H.264, mpeg2, mpeg4) formájában.

  4. A kiállítás tervezett katalógusának  szakmai koncepcióját és technikai leírását 3000–6000 karakternyi terjedelemben.

  5. Kommunikációs  koncepciót. (Ezen belül ötletet a velencei sajtónapokon osztandó kreatív reklámajándékra).

   

  6. A projekt költségvetési tervét.

  Tudnivalók a költségvetés tervezéséhez:

  A projekt költségkerete nem lehet több bruttó 23 millió forintnál.

  A költségvetésnek – a letölthető költségterv-űrlap szerinti bontásban – tartalmaznia kell:

  • a.) A kiállítás kivitelezésének teljes költségét (installációs, szakmai anyagok, műszaki, technikai eszközök, stb.),
  • b.) A katalógus és a kapcsolódó információs anyagok költségét (szerzők, grafikus, fordító, fotós megbízási díja; jogdíjak; katalógus, szórólap, pavilonfeliratok, kommunikációs anyagok nyomdaköltsége stb.),
  • c.) Szállítás (közúton, vízen) és a kapcsolódó biztosítás díja,
  • d.) Útiköltségek (az építés, és bontás idejére a kiállító és a szakmai/műszaki stáb részére),
  • e.) Szállásköltség (az építés és bontás idejére a kiállító és a szakmai/műszaki stáb részére),
  • f.) A kiállítást építő/bontó Ludwig Múzeum műszaki stábjának napidíja,
  • g.) A kurátor és a kiállító művész megbízási díja,
  • h.) Előre nem látható költségek fedezetére biztosított kötelező keretösszeg (a költségkeret 5 %-a).

  A napidíj kivételével valamennyi kiadás csak dologi költségként tervezhető. Eszközbérlés csak nagyon indokolt esetben tervezhető. A vásárolt anyagok és műszaki eszközök a múzeum tulajdonába kerülnek.

  A pavilon működtetésének költségeit (közüzemi díjak, teremőrzés, hatósági engedélyek stb.), valamint a kapcsolódó kommunikáció költségeit nem kell tervezni, kivéve, ha az – a projekt speciális volta miatt – eltérne a szokásostól.

  A költségvetési terv a Velencei Biennále Iroda által kerül véglegesítésre, és nemzeti biztos hagyja jóvá az eredményhirdetést követő 60 napon belül.

   

  7. A megvalósítás ütemtervét különös tekintettel az előkészítési munkálatokra, a kiutazásokra, az építési időszakra, esetleges karbantartásra és a bontásra.

  8. Az aláírt nyilatkozati űrlapot, melynek tartalma:

  • a.) A pályázó hozzájáruló nyilatkozata, ahhoz, hogy
   – a pályázat kiírója a benyújtott pályázati anyagot, illetve a pályázat által tartalmazott személyes és egyéb adatokat kezelje, archívumban tárolja, illetőleg azokba a zsűri tagjai betekinthessenek,
   – a pályázat kiírója a beadott pályázati anyagot a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján, valamint szakkönyvtárában – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – az eredményhirdetést követően nyilvánossá tegye,
   – nyertessége esetén a pályázat megvalósításának feltételeit, illetőleg a megbízási szerződésben foglalt feltételeket elfogadja.
  • b.) Valamennyi kiállító (közreműködő alkotó) írásbeli hozzájárulása műveik bemutatásához, illetőleg a kiállítás tematikájának megfelelő felhasználásához.
  • c.) A pályázó és a kiállítók személyes elérhetőségei (lakcím, telefon, e-mail). Kérjük, ezt – adatvédelmi okokból – külön fájlban tegye föl az adathordozóra.

  A nyilatkozati űrlap letölthető a múzeum honlapján közzétett felhíváson belüli linken keresztül.

  A pályázatot benyújtók elfogadják, hogy az eredményhirdetést követően a pályaművekbe bárki betekinthet, az azzal kapcsolatos adatok – a személyes adatok kivételével – nyilvánosak. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálása során a pályázótól a pályázatban vállalt kötelezettségére megfelelő biztosítékot kérjen.

   

  A pályázat érvényességének feltételei:

  a.) A postára adás előírt dátumának való megfelelés.

  b.) Valamennyi szükséges melléklet és a nyilatkozat megléte az előírt formában (kinyomtatva és elektronikus adathordozón).

  Amennyiben a pályázat kiírója a pályázat érvényességének vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem minden pontban felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal 2 napos határidővel elektronikus levél útján hiánypótlásra szólíthatja fel. Hiánypótlásra nincs mód, amennyiben a pályázatot határidőn túl adták postára.

   

  Elbírálás, döntés:

  A pályázatot szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai:

  • Dr. Bachman Bálint építész, egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar intézetigazgatója, a 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále Magyar Pavilonja kurátora,
  • Boros Géza művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Velencei Biennále Irodája vezetője,
  • Dr. Fabényi Julia művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatója, a Velencei Biennále nemzeti biztosa (a zsűri elnöke),
  • Golda János építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége alelnöke, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
  • Kádár Bálint PhD, építész, urbanista, a BME Építészmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese, az Urbanisztikai Tanszék docense, a Kortárs Építészeti Központ (KÉK) kuratóriumi tagja,
  • Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum szakmai igazgató-helyettese.

   

  A zsűri a beérkezett pályázatok áttekintése után zártkörű prezentáción hallgatja meg a pályázókat. A prezentációt 2024. február 23-29. között tervezzük megtartani.

  A prezentációk alapján a zsűri egy második fordulóra hívhatja meg a legjobbnak talált, de továbbfejlesztést igénylő tervet benyújtó pályázó(ka)t.

  Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja (amennyiben nincs második forduló): 2024. március 1.

  A nyertes kihirdetésére a döntést követő két munkanapon belül kerül sor a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapján. Az eredményhirdetés tartalma: a nyertes pályázat rövid ismertetése és értékelése, illetve a további pályázók neve, pályázatuk címe.

  A pályázat kiírója az eredmény hivatalos kihirdetése előtt a pályázók személyéről és a pályázatok tartalmáról nem ad ki információt. Az eredményhirdetést követő öt munkanapon belül valamennyi benyújtott pályázati anyag – a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatok kivételével – felkerül a múzeum honlapjára.

  A pályázat nyertes kurátorával és a kiállítóval a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum megbízási, illetve felhasználási szerződést köt. A kiállítást a nyertes kurátori koncepció alapján a múzeum valósítja meg. Projektvezető: a Velencei Biennále Iroda vezetője.

  Amennyiben a szakmai zsűri nem talál megfelelő pályázatot vagy a nyertes pályázat megvalósításának előkészítése – a kurátornak vagy a kiállítóknak felróhatóan – az eredményhirdetést követő két hónap elteltével nem halad előre, vagy a megvalósítás tényleges költségei előreláthatóan túllépik a meghatározott költségkeretet és ez veszélyezteti a magyar megjelenést, a nemzeti biztos saját hatáskörben eljárva jogosult a nyertestől a megbízást visszavonni és új pályázat kiírása nélkül másik kiállítás megrendezéséről gondoskodni. Ennek során jogosult a pályázaton részt vett másik pályázót is megbízni.

  Egyéb, a felhívásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokat és a zsűri határozatait kell alkalmazni.

   

  Tájékoztató adatok:

  A 19. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennále főkurátora nevét és a kiállítás pontos terminusát a Biennále a kiírás időpontjában még nem tette közzé. A kiállítás várható időpontja: 2025. május – november. (Amint pontosabb információnk lesz, azt a honlapunkon közzé tesszük, a tájékoztató ezen részét frissítjük.)

  A pályázóknak figyelembe kell venni a Velencei Biennále mint kiállítástípus sajátosságait és a Magyar Pavilon kiállítótermi adottságait. A kiállítás tervezése előtt tanulmányozásra ajánljuk a műszaki információkat. A kültér használata korlátozott. A Magyar Pavilon alaprajza, prezentációja és műszaki leírása a múzeum honlapján érhető el.

  A Magyar Pavilon elmúlt időszakának kiállításairól ITT lehet tájékozódni.

  További kontakt: biennale@ludwigmuseum.hu