• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Public Art pályázat ferencvárosi közterekre

  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a kerület közterein történő Public Art művek megvalósítására.

  1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

  2./ A pályázat típusa: Nyílt

  3./ A pályázat tárgya: A pályázati kiírásban megjelölt helyszíneken Public Art művek megvalósítása Ferencváros területén a 2024. április 1. és 2024. május 31. közé eső időszakban.

  A pályázat kiírója a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. A Public Art művek kíséreljenek meg a kortárs művészet eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik.

  A helyszíneket – az Önkormányzattal egyeztetve – szakmai zsűri jelölte ki.

  Az érintett területekről az alábbi címeken túl a mellékletben található dokumentáció:

  József Atilla – lakótelep – Dési Huber és Ifjúmunkás utca sarka

  Madaras József tér

  Ferenc tér – 2 helyszín

  Kerekerdő Park

  József Attila – lakótelep – Nagyjátszó

  Markusovszky tér

  Haller park

  Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek:

  • a kisközösségek társadalmi nyilvánosságának tereiben megvalósuló új típusú Public Art munkák,
  • azok a pályamunkák, amelyek már a tervezés-előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására építenek.

  4./ Pályázati keretösszeg: 10.000.000,- Ft

  A pályázható összeg megvalósuló művenként 1.800.000,-Ft, amely összeg sem az áfá-t, sem az esetleges munkáltatói közterheket nem tartalmazza, azokat a pályázatkiíró a megítélt összegen felül fizeti. Az esetleges munkavállalói közterhek azonban a felhasználási díjból kerülnek levonásra.

  5./ A finanszírozás formája:

  A pályázatnyertes tervek szerzői jogtulajdonosaival a szakmai zsűri javaslatára tett szakbizottsági döntés alapján – az Önkormányzat felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki. A felhasználási díj kifizetése két részletben történik: az első részlet (a teljes díj 70 %-a) a szakbizottság döntése alapján a szerződéskötés után 30 nappal, míg a második részlet (a teljes díj 30 %-a) a pályázat megvalósulása után a pályázó által történő eredeti állapot visszaállítását követő 30 napon belül.

  A végleges, a zsűri által már elfogadott projekttervhez fűződő felhasználási jogokat a szerző/szerzők jogszerűen átruházhatják (civil szervezetre, gazdasági társaságra, vagy egyéb szervezetre) abból a célból, hogy a szerzői vagyoni jogok jogosultja jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételek alapján az Önkormányzattal felhasználási szerződést kössön. A fenti feltételeknek megfelelő szerző/szerzők általi jogátruházás megtörténtét igazolni szükséges.

  6./ A pályázók köre: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény művészeti alkotásokra vonatkozó paragrafusai szerint szerzőnek minősülő alkotók vagy alkotó csoportok, azaz bármely természetes személy, vagy természetes személyek csoportja, valamint egyéni vállalkozó.

  7./ Benyújtható pályázatok száma:

  Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, illetve ugyanazt a pályázatot több helyszínnel is be lehet adni.

  8./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

  A pályázat nyelve: magyar

  Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A Public Art mű lehet: akció, performance, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés stb.

  Ha a mű részvételi alapú, a pályázók maguk választhatják ki és kérhetik fel a közösséget, amivel a munkájukat meg kívánják valósítani.

  Amennyiben közterület-használatra van szükség a művek megvalósulásához, úgy a pályázati kiírásban megjelölt helyeken az ehhez nélkülözhetetlen engedélyek beszerzését a pályázat kiírója térítésmentesen biztosítja. A művek megvalósulásához és működéséhez szükséges költségeket a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díj biztosítja.

  Az alkotások működésének / lezajlásának / láthatóságának elvárt minimum időtartama 14 nap, amely az alábbi három, a pályázók által választható időszakra eshet:

  2024. április 01.- 2024. április 14.

  2024. április 22.- 2024. május 05.

  2024. május 13.- 2024. május 26.

  A megvalósítás konkrét helyét, idejét és időtartamát minden pályázatban pontosan meg kell jelölni.

  Pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért vagy megsemmisüléséért a kiíró felelősséget nem vállal.

  Pályázónak tekintettel kell lennie arra, hogy

  • a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás, illetve az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat,
  • a műveket nem őrzik, a tervezés során számolniuk kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival.

  Amennyiben a mű létrehozása a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után Pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Kivételt képez ez alól, ha a pályázat kiírója a mű további fennmaradásáról a szerzői jogtulajdonossal/jogtulajdonosokkal további felhasználási szerződést köt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a szakmai zsűri javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.

  A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításához, működéséhez, üzemeltetéséhez és elbontásához szükséges minden költséget (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, szerzői díj stb.), mivel a szakmai zsűri a megvalósíthatóság pénzügyi realitását is figyelembe veszi a művek kiválasztásánál.

  A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási keretnél kevesebb vagy több is lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló, a kötelezettségvállaló által kiállított nyilatkozatot is.

  9./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

  név:                Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs

  e-mail cím:      publicart@ferencvaros.hu

  10./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

  Az egy nyomtatott és egy digitális példányban egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

  (A digitális benyújtás módja: a pályázati anyagot tartalmazó tárhely linkjének e-mailben való megküldése határidőre az Önkormányzatnak a publicart@ferencvaros.hu e-mail címre.)

  1. koncepció – részletes műleírás (2 A/4-es gépelt oldal, maximum 5000 leütés szóközzel; a digitális változat PDF-ben),
  2. amennyiben tárgyiasuló mű tervéről van szó, helyszínrajzok és megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, modell, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét (makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg; digitális változat: a képek önálló PDF-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban),
  3. költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját (digitális PDF-ben),
  4. a pályázó(k) részletes szakmai életrajza (a digitális változat PDF-ben),
  5. elérhetőség: pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím (a digitális változat PDF-ben),
  6. a papír alapon benyújtott dokumentumokat nyilatkozatokat (cégszerű) aláírással kell ellátni,
  7. a pályázati kiíráshoz csatolt kitöltött nyilatkozat köztartozásról és a 2022. évi Ferencváros Önkormányzata által biztosított pályázati, egyedi és egyéb támogatásokról,
  8. természetes személy esetén a pályázati kiíráshoz csatolt nyilatkozat a munkáltatótól (kifizetőtől) származó bevétel adóelőlegének, valamint a biztosított által fizetendő járulékok megállapításához.

  A pályázati anyag interneten való publikálása miatt a digitális változatban a dokumentumok csak önálló fájlokként és kizárólag a megjelölt formátumokban kerülnek elfogadásra.

  Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, érvénytelenek.

  Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

  A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából a szakmai zsűri vizsgálja meg és a megvalósításra alkalmas pályaműveket kiválasztja.

  A pályázatokat 2023. szeptember 15. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához:

  cím:                Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és jegyzői kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.,

  e-mail cím:      publicart@ferencvaros.hu

   „Public Art Ferencváros 2023.” megjelöléssel.

  A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek véleményezésre, elbírálásra.

   A pályaművek válogatása két fordulóban történik. A szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyagok első körös áttanulmányozását követően – 2023. szeptember 22. napja után – a második fordulóba jutott pályázókat egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be 2023. október 2. napján a 1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám alatti 2. emeleti tárgyalóba. A konzultációra a szakmai zsűri további anyagokat kérhet be a pályázóktól.

  A szakmai zsűri második ülését követően, legkésőbb 2023. október 5-ig jelöli meg a megvalósításra alkalmas műveket.

  A szakmai zsűri felkért tagjai:

   Kertész László – művészettörténész, kurátor

  Szabó Ádám – szobrászművész

  Százados László – művészettörténész, kurátor, muzeológus, a ’Balkon’ szerkesztője

  Zsinka Gabriella – művészettörténész, kurátor, a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet művészeti vezetője