• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Turisztikai információs pontok – ötletpályázat

  A Magyar Művészeti Akadémia nyílt építészeti ötletpályázatot hirdet egységes megjelenésű turisztikai információs pontok megtervezésére.

  mma

  Pályázat kódja: MMA TÁJ/PONT Ötletpályázat 2013

  1. A pályázat tárgya, célja

  Karakteres építészeti eszközökkel megfogalmazott, a turizmust tájékozódási és tájékoztatási centrumként (l. Info-Box) kiszolgáló, figyelemfelkeltő, de a kialakult falu, vagy városképet nem romboló építmény TÁJ/PONT, azaz TÁJékoztató és TÁJékozódási PONTok hálózatára vonatkozó elképzelések bemutatása. A pályázat célja, hogy a látogatók a megtervezésre kerülő térben kapjanak általános tájékoztatást a település és környezetének történetéről, természeti, műemléki és történelmi nevezetességeiről, egyéb turisztikai célpontjairól, szállás- és étkezési lehetőségekről.

  2. Az ötletpályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke

  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XXXIV. fejezete; a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) a) és f) pontjai szerinti feladatok keretében, a költségvetési támogatásból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján MMA közgyűlési döntéssel elfogadott 2013. évi költségvetésében rendelkezésre álló – bruttó 8 millió 600 ezer forint + járulékai, összesen 11 millió forint biztosít fedezetet.
  A pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre a minimum 500.000 Ft, maximum 1,5 millió Ft díjazás állapítható meg.

  3. A tervpályázaton részt venni jogosultak körének megjelölése

  3.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1.§ (2) bekezdés k) pontja szerinti definíciót /„építészeti alkotás és annak terve”/ figyelembe véve 40. életévét be nem töltött építőművész, építészmérnök, építész, belsőépítész végzettségű természetes személyként nyújthatják be papír alapú pályázatukat.

  3.2. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata által kiírt pályázat díjának kedvezményezettje az ötletpályázatban megjelenítésre kerülő terv magánszemély alkotója a szerzői jog jogosultjaként, az elkészített dokumentáció jogtulajdonosaként lehet. A díjazásban részesített tervpályázati dokumentációt a pályázat kiírója díjmentesen látogatható kiállítás keretében mutatja be.

  3.3. Nem részesülhet a díjazott pályamű alapján díjban az a pályázó aki
  – a tervezési tevékenység végzéséhez szükséges végzettséggel nem rendelkezik;
  – a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
  – jogszabályban vagy pályázati kiírásban a díjazás feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

  3.4. Nem bocsátható szakmai bírálatra az pályamű, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
  a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
  b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
  c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

  4. Tervezési program

  A tervezési feladat egy országosan egységes turisztikai információs rendszer alapegységeinek a megtervezése, mely az adott település méretéhez igazodó funkciókat tartalmazza. Az épület helyszínválasztásánál figyelembe kell venni a tömegközlekedési kapcsolatokat, hiszen az építmény elsődleges célja éppen az, hogy a településre érkezők, vagy onnan továbbindulók tájékoztatását szolgálja. Szempont még az adott településen belüli központi elhelyezkedésen kívül az is, hogy a helyszín közel essen a főbb gyalogos turista útvonalakhoz, ugyanakkor az építmény közelében lehetőség legyen gépkocsival való rövid idejű megállásra is.

  A pályázatnak nem célja a tájegységi körzetek meghatározása, azonban a pályázók feladata olyan valós helyszínek kiválasztása, amelyek a kiírásban megfogalmazott kritériumoknak megfelelnek. Javasolt, hogy a pályázók az általuk jól ismert településekre dolgozzák ki pályaműveiket.

  A TÁJ/PONT épületek az adott település lakosságszámától, vagy a látnivalók, turisztikai célpontok számától függően, különböző funkcionális tartalommal, különböző alapterületűek lehetnek. A létesítmény alapeleme minden esetben egy fedett nyitott tér, amely egyrészt védett pihenőhelyként szolgál, másrészt a belső falfelületein információk hordozására alkalmas. Ehhez kapcsolódhatnak további kiszolgáló funkciók is.

  A pályázóknak három alapesetre kell kidolgozni pályaműveiket, és ezeken keresztül kell bemutatni az egyes épülettípusok flexibilitását, variálhatóságát esetleg további típusok kialakíthatóságát is. A három változat közül csak egyet kell valós helyszínre elhelyezni (a helyszínt és a típust a pályázó szabadon választhatja meg), a másik két változat kidolgozásával a pályázó az egyes típusok közötti egységes arculati kapcsolatot, valamint a formai, szerkezeti és funkcionális flexibilitást kell hogy bemutassa.

  ‘A’ Típus – 1500 lakosnál kevesebb – falusi TÁJ/PONT, elsősorban turista útvonalakhoz, természeti értékekhez kapcsolódó tájékoztatással, személyzet nélkül.

  20 m2 fedett, nyitott – az uralkodó szélirány figyelembevételével tájolt – tér 1×6 fő részére pihenési lehetőség beépített padokkal, asztallal. A leülést úgy kell biztosítani, hogy a tér a körítő falak mentén belül körbejárható legyen. A falakon min. 15 m2 – álló helyzetből nézhető – információs felületet kell biztosítani, térképek, fényképek stb. számára. Jól láthatóan kell elhelyezni a turisták számára ingyenesen rendelkezésre álló térképek, prospektusok számára kialakított tartókat.
  5 m2 tárolóhelyiség – takarítószerek, papíranyagok tárolására, vízvételi lehetőséggel.
  5 m2 (1 db) automata akadálymentes WC – javasolt megfelelő referenciával rendelkező automatikusan működő, öntisztító WC modul beépítése

  ‘B’ Típus – 1500–25 000 lakos – kisvárosi TÁJ/PONT, a környék és a település természeti és kulturális nevezetességeit bemutató információkkal, időszakosan ott tartózkodó személyzettel.

  30 m2 fedett nyitott tér, 2×4 fő számára leülési lehetőséggel, a falakon 20 m2 információs felülettel
  10 m2 információs iroda – 1 fő személyzettel, időszaki nyitva tartással. Az iroda min. 2 méter hosszú pult-ablakkal a fedett nyitott tér irányába kell hogy nyíljon. Az iroda helyiség biztonságos zárásáról gondoskodni kell.
  5 m2 tárolóhelyiség
  5 m2 (1 db) automata akadálymentes WC

  ‘C’ Típus – 25 000 lakos felett – városi, vagy nagyvárosi (100 000 lakos felett több TÁJ/PONT is telepítésre kerülhet) információs pont, jelentősebb turisztikai központ, állandó személyzettel.

  40 m2 fedett nyitott tér, 2×6 fő számára leülési lehetőséggel, a falakon 40 m2 információs felülettel
  20 m2 információs iroda – 3 fő személyzettel, állandó (nappali) nyitva tartással. Az iroda a fedett nyitott tér irányába kell hogy nyíljon. Az egy légterű helyiségben a közönség részt (10 m2) egy min. 4 méter hosszú pult kell hogy elválassza a személyzet irodaterületétől. A helyiség biztonságos éjszakai zárásáról gondoskodni kell.
  5 m2 személyzeti WC
  5 m2 tárolóhelyiség
  10 m2 (2 db) automata akadálymentes WC

  A koncepció megalkotása során törekedni kell a visszafogott, egyszerű formai és szerkezeti megoldásokra, a TÁJ/PONT épületek „embléma-szerű” megfogalmazására. Az építészeti megjelenésben ötvöződjék a hagyománytisztelet és a kortárs szellemiség. A megfelelő anyagválasztás a pályázók feladata, de mindenképpen elvárt az időjárási hatásokat jól tűrő, tartós, kevés karbantartást igénylő szerkezeti és részletmegoldásokra való törekvés. Kiíró javaslatot kér a fedett-nyitott térben kialakítandó információs felületek grafikai megjelenítésére, és a használatot jól tűrő, a rongálásnak ellenálló műszaki megoldására

  Bár alapvető cél az egységes, emblematikus megjelenés, de a pályázók javaslatot adhatnak az egyes épületek területi identitását erősítő, az adott helyszín környezetére jellemző építészeti formavilág absztrakt megjelenítésére.

  A pályaművek elkészítésénél mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az építményeknek energetikai szempontból „önfenntartónak” kell lenniük. Ennek műszaki (napelem, nap cella, hőszivattyú stb.), és nem utolsósorban építészeti (berendezések elhelyezése) megoldására a pályázóktól vár megoldási javaslatot a Kiíró.

  5. Beadandó munkarészek

  Minden önálló tervlapon fel kell tüntetni a rajz megnevezését, valamint a következő feliratot:
  „MMA TÁJ/PONT –Ötletpályázat – 2013″. A tervlapokon semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére.

  A pályázatokat egy példányban legfeljebb 2 db 70×100 cm-es kartonra kasírozva kell beadni. A tervlapokon minden olyan (rajzos, és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon és a maketteken kívül egyéb információ (műleírás, ábrák stb.) nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, de a megértést segítő grafikai megoldásokkal kell elkészíteni.

  Szerkesztési elveket, variálhatóságot bemutató vázlatok ortogonális vagy térbeli ábrázolással, mindhárom – ‘A’, ‘B’, ‘C’ – változatra:
  – települést, vagy városrészt bemutató átnézeti helyszínrajz M=1:4000 – a rajzon fel kell tüntetni a helyszínrajzi kivágásba eső fontosabb útvonalakat (főutak, turista utak, zarándok utak, stb.), a fontosabb turisztikai célpontokat
  az építmény közvetlen környezetét bemutató helyszínrajz M=1:1000 – a rajzon be kell mutatni a tervezett épület települési szövetbe való illesztését, a fő megközelítési irányokat, szükség esetén az elhelyezéshez szükséges térépítészeti megoldásokat
  – alaprajz M=1:50
  – metszetek (min. 2 db) M=1:25
  – homlokzatok (min. 3 db) M=1:25
  – a fedett-nyitott tér falnézetek M=1:25 –grafikai és műszaki javaslat az információ felületek kialakítására
  – makett M=1:50 – tetszőleges anyagból, a léptéknek megfelelő részletezettséggel

  6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

  A pályázatot papír alapon, ajánlott küldeményként, tértivevénnyel postára adott dokumentumként kell beküldeni az alábbi címre:
  Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
  1368 Budapest, Pf. 242.
  A borítékon fel kell tüntetni: MMA TÁJ/PONT Ötletpályázat 2013

  7. A pályázathoz mellékelni kell:

  A pályázati kiírás mellékletét képező ADATLAPOT és Hozzájáruló Nyilatkozatot a pályamű mellett elhelyezett zárt borítékban kell elhelyezni.
  Lezárt boríték – A5 méretű, fehér boríték
  – kitöltött adatlap a pályamű szerző(i)nek adataival
  – tervlapok digitális (pdf) formátumban, adathordozón (CD/DVD)
  – hozzájáruló nyilatkozat

  A pályázatok postai feladásának határideje: 2013. november 18.

  Információ, letölthető dokumentumok: www.mma.hu/palyazatok

  8. A pályázat érvényességének vizsgálata

  A benyújtott pályázatokat az MMA Titkársága iktatja. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
  9. A formai bírálat szempontjai:

  a) pályázat határidőben történő benyújtása,
  b) a pályázónak a pályázat benyújtására való jogosultsága, szükséges mellékletek csatolása.

  Amennyiben az MMA Titkársága a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázatot érvényteleníti és azt értékelésre továbbítás nélkül, a zárt borítékban megjelölt címzett részére ajánlott tértivevényes küldeményként visszapostázza.

  10. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai

  A pályázatra beérkezett tervdokumentációk szakmai zsűri általi értékeléséről 2013. december 2-án nyilvános sajtóesemény keretében ad tájékoztatást a Pályázatot kiíró. A pályázattal kapcsolatos döntések, a szakmai zsűri összetétele az – az Ávr. 71.§ (1) bekezdése szerinti 15 napos határidőn belül – közzétételre kerülnek.

  A pályaművek összevetése és rangsorolása az alábbi sorrendben felállított bírálati szempontok alapján történik:

  – Építészeti minőség – egyedi építészeti megjelenést biztosító kompozíciós elvek és részletmegoldások
  – Műszaki megvalósíthatóság – építészeti és funkcionális variabilitás, szerkezetileg ésszerű, de egyedi minőséget biztosító megoldások
  – Karbantarthatóság – időtálló, kevés karbantartást igénylő anyaghasználat és műszaki megoldások
  – Épület elhelyezésére tett javaslat – településen belüli helyszín megválasztása
  – Fenntarthatóság – az épület energetikai rendszerére, annak az építészeti kompozícióba való illesztésre tett javaslat
  – Egyedi építészeti elgondolás

  11. Pályázók döntést követő kiértesítése

  Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 5 munkanapon belül az MMA Titkársága a pályázónak postai és elektronikus levélben is értesítést küld a pályázat eredményéről az ADATLAPON megadott elérhetőségekre.

  12. A pályázati díj folyósítása

  Az MMA Titkársága a pályázati díjat valamennyi dokumentum hiánytalan megléte esetén a döntést követő 15 munkanapon belül utalja át a nyerteseknek.