• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Budakeszi Városközpont Ötletpályázat

  Budakeszi Város Önkormányzata nyílt, titkos ötletpályázatot ír ki Budakeszi Fő utca és Kossuth Lajos utca találkozásánál a meglévő Művelődési ház és közvetlen környezetének rendezésére, új közösségi ház, egészségház, könyvtár, üzletek és lakások megtervezésére.

  budakeszi_palyazat

  Helyszín adottságainak ismertetése

  A Fő utcai házsor:
  A tervezési helyszín a Budakeszi Fő utca egységesen megmaradt fésűs/zártsorúsodó telekszerkezetébe ékelődik be. Az itt található épületek döntő többsége az utcai fronton szolgáltató-, kereskedelmi funkciót lát el, a hátsó kertekben – változó minőségű – lakó funkciók vannak. A tömb-belsőben jelentős zöldfelület található. A pályázóknak e terület jellegét szem előtt tartva olyan tervet kell készíteni, amely nem veszélyezteti a kialakult szolgáltatói-, kereskedelmi struktúrát, inkább serkenti annak távlati kiépülését (parkolási lehetőségek, korzó, stb.)

  Beépítési arány:
  Meg kell vizsgálni, hogy a megengedett legnagyobb beépítettség a fenti szempontok figyelembevételével milyen építészeti eszközökkel tartható. Ha nem tartható, javaslatot kell tenni a maximális beépíthetőségi arányra.

  A városi „zöldsáv”:
  A Fő utca mentén az Erkel utcától a református templomig bezárólag egy hangsúlyos zöld sáv, városi park fut végig. Ez a sáv meghatározó a város arculata szempontjából. Ebbe a felületbe épült be zárványként a 70-es, 80-as években a Posta és a Coop-szolgáltatóház, illetve a Gyógyszertárat is magába foglaló kisebb ház. A két utóbbi épület és telkeik közvetlen kapcsolatban állnak a tervezési helyszínnel és jelenleg magántulajdonban vannak. A pályázóknak távlati beépítési/közterület rendezési célokat kell megfogalmazniuk a városi zöldsáv érintett szakaszára vonatkozóan.

  Kossuth utca:
  A Kossuth utca képezi a kapcsolatot a város lakói és a városba látogató kirándulók számára az idegenforgalmi szempontból is egyre jelentősebbé váló rekreációs övezet (a Budakeszi erdő egészen a Normafáig) gyalogos és szabadidős sétaútjai felé. A tervezési terület helyzeténél fogva a Kossuth utcai forgalom kapuja lesz, és ezáltal meghatározó lehet az utca további fejlődése szempontjából. A pályázóknak távlati beépítési/közterület rendezési célokat kell megfogalmazniuk a Kossuth utca érintett szakaszára vonatkozóan.

  Az ötletpályázat kidolgozása során figyelembe veendő szempontok és követelmények

  További tervezési szempontok

  – Az elsődleges településképi szempontok (mint hosszú távú szempont) mellett gazdaságilag is minél kisebb terhet rójon a településre (mint rövid-közép távú szempont).
  – A közeljövőben nem várható a Fő utca forgalmának jelentős terhelés csökkenése. A pályázó adjon javaslatot a legkedvezőbb forgalmi rend kialakítására, mely nem súlyosbítja a meglévő állapotot.
  – Budakeszi településhatárán épült és még bővülhet egy kereskedelmi központ. Ennek és a projektnek egymásra való hatását is érdemes figyelembe venni.
  – A pályázó adjon javaslatot a parkolási problémák enyhítésére.
  – Előnyös lenne, ha Budakeszin kialakulhatna néhány olyan séta útvonal, melyek elegánsan, babakocsival is kényelmesen, gépkocsiforgalomtól védetten összekötik a település kiemelt értékes pontjait (Fő utcai park, Kossuth Lajos utca vége, kálvária, templomok). Ennek megvalósíthatóságában is szerepet kap a telek és szűk környezete. A forgalmi rendnek olyan alakítása, mely a legnagyobb mértékben lehetővé teszi a köztéri gyalogos funkciók nagyvonalú alakítását, egyben tartását.
  – A közelben üresen álló VAM Design épülete és a park vonalában elhelyezett posta, ABC, gyógyszertár sorsa.
  – Az elhelyezendő funkcióknál figyelembe veendő a Fő utca és a Kossuth Lajos utcai ingatlanok jelenlegi vagy későbbi bekapcsolódása az új településközpont működésébe.
  – A Coop-épület funkcióinak a tervezési területre áttelepítésével és az épület lebontásával beépíthető felszíni parkoló-kialakítás költségeinek és városképi nyereségének az összevetése a mélygarázs építési költségeivel.

  A szabadalmi bejelentés alatt álló munkarészek megjelölésének módja

  Ha a beadott pályaterv a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki megoldását tartalmazza, úgy erről – a megoldás tartalmának megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a szerzőnek nyilatkoznia.

  A Pályaművel elbírálásának az ötletpályázat tárgya szerinti sajátos szakmai szempontjai

  Ha a pályázó a díjazásban, vagy megvételben nem részesült tervének nyilvános bemutatását nem engedélyezi, úgy erről a műleírás végén, külön oldalon kell nyilatkozatot tennie.

  Boríték lezárva:
  – kitöltött adatlap a pályamű szerző(i)jének adataival (melléklet);
  – a teljes pályázati anyag kép (doc, jpg, tiff, pdf) formátumban digitális adathordozón (CD);
  – az (esetleges) szabadalmi oltalom megnevezése.

  A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad.

  A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat.

  A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.

  Környezetvédelmi követelmények, energiatudatosság, a megfelelő alapanyag hasznosítás és a fenntartható építészet követelményei

  A tervezés során előtérbe kell helyezni a környezetvédelem, energiatudatosság, a megfelelő alapanyag hasznosítás és a fenntartható építészet követelményeit.

  A formai és tartalmi előírások, a pályaművek benyújtandó munkarészeinek megnevezése, léptéke és formai előírásai

  – távlati helyszínrajz: M=1:2000
  – helyszínrajz: M=1:500
  – alaprajzok: M=1:500
  – metszetek: M=1:500
  – legalább 4 db fix nézőpontú látványterv – tömegvázlat a mellékelt fotók felhasználásával
  – építészeti műleírás
  – Összesen: 9 db A/3 lap

  Az eredményhirdetés helyére és időpontjára vonatkozó információk

  Az eredményhirdetésre 2016. február 29-én 10.00 órakor kerül sor a Budakeszi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében (2092 Budakeszi, Fő utca 179.).

  Az ötletpályázat kiírója: Budakeszi Város Önkormányzata

  Az ötletpályázat pontos címe, tárgya és célja

  Az ötletpályázat címe: Budakeszi Városközpont

  Az ötletpályázat tárgya, célja:
  – hogy a döntéshozókat rávilágítsa a terület, település projekttel kapcsolatos rövid és hosszú távú megoldandó problémáira, a kiírás tartalmán túl is kérdéseket vessen fel, és azokra megoldást keressen;
  – hogy meghatározza a városképi fejlődés szempontjából kedvező karaktereket;
  – hogy meghatározza az épület által generált forgalom, megközelíthetőség szempontjából milyen funkciókat és milyen mértékben bír el a telek;
  – hogy meghatározza a lehetséges beépítés közpark-zöldterület, a szükséges parkolók egymáshoz viszonyított arányának és méretének gazdaságos és a településszerkezetbe illeszkedő elhelyezésének kialakítását;

  Fentiek miatt a pályázat értékelésénél kiemelt jelentőségű a környezet vizsgálata, illetve, hogy milyen képet vizionál az épület tágabb környezetében.

  A kiíró az ötletpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja az építési (beépítési) lehetőségeket tisztázni, a végleges tervezési programot meghatározni.

  Az ötletpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények)

  Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

  – aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
  – aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
  – akivel szemben a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 25. §-a, illetve a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (3) és 18. § (4) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

  Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet:

  – aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésében való közreműködésére vállalkozik;
  – aki azzal, hogy a közös pályázatot benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
  – akivel szemben a Kbt. 25. §-a, illetve a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (4) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

  A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

  Az ötletpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet:
  amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta;
  akivel szemben a Kbt. 25. §-a, illetve a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. § (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

  Az ötletpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

  A teljes ötletpályázati dokumentáció elektronikus elérésének módja

  A teljes ötletpályázati dokumentáció letölthető a varoshaza.budakeszi.hu/ és a http://mek.hu/”>mek.hu weboldalakról.

  A pályaművek benyújtásának helye, határideje és módja

  A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (III. 2. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be:
  – 1 eredeti példányban;
  – a Budakeszi Polgármesteri Hivatal címére (2092 Budakeszi, Fő utca 179.). A csomagon kérjük feltüntetni: „Ötletpályázat – Budakeszi Városközpont”

  A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

  A pályaművek benyújtásának határideje: 2016. február 18.

  A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

  A Bíráló Bizottság összetétele

  Ferencz István Kossuth- és Ybl-díjas építész, elnök
  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, tag
  Hidas Mátyás a Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke, tag
  Kajdócsy Jenő építész, a tervtanács tagja, tag
  Bánhidi László építész, városfejlesztési tanácsnok, tag
  Borsodiné Gláser Krisztina, tag
  Sajtos Gábor építész MÉK küldött, tag
  Györgyi Zoltán építész, a tervtanács tagja, póttag
  Dr. Disztós Dóra, jogi szakértő

  Az ötletpályázati kiírás részletes programja

  Helyszíni szemle: 2015. december 15., 15 óra
  Kérdések határideje: 2015. december 20.
  Kérdésekre adott válaszok határideje: 2016. január 8.
  Pályaművek postára adásának határideje: 2016. február 18.
  Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2016. február 29.
  Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2016. március 31.

  Az ötletpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése

  Az ötletpályázat jellege: nyílt
  Az ötletpályázati eljárás formája: ötletpályázat
  Az ötletpályázat: titkos

  Az ötletpályázat lebonyolítása

  -a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
  – az ötletpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet;
  – a közbeszerzési és ötletpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet;
  – valamint a jelen ötletpályázati kiírás előírásai szerint történik.

  A pályaművek elbírálása

  A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró 2016. február 29–ig a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 banki napon belül megfizeti.

  Az eredményhirdetés pontos ideje és helye: 2016. február 29. 10.00 óra
  Budakeszi Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme (2092 Budakeszi, Fő utca 179.)

  A pályázat eredményhirdetése nyilvános. Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró minden pályázónak postán megküldi.

  A kiíró, – a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja. Az ötletpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bíráló Bizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti.