• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • MUT Diplomadíj 2014

  A Magyar Urbanisztikai Társaság 2014. évi Diplomadíj-átadójára 2014. december 19-én került sor a Társaság székházában. Az ünnepélyes keretek között megrendezett díjátadón hat kategóriában (városfejlesztés és városkutatás, infrastruktúratervezés, vonatkozó társadalomtudományok, területi- és struktúratervezés, településtervezés és városépítés, szabadtértervezés) összesen öt díj és tíz dicséret született. Az ünnepségen a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, Körmendy Imre és Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont ügyvezető igazgatója köszöntötte a résztvevőket.

  mut_diplomadij

  Városfejlesztés és városkutatás

  DICSÉRET

  Ardai Zsóka: Integrált városi vízgazdálkodás megvalósítása fenntartható városfejlesztési eszközökkel
  A pályázó diplomamunkájában, a hétköznapi életben is gyakran szereplő problémát választott. A városi vízgazdálkodás fejlesztése régi szakterület, lényegében a városokkal egyidős, ám a Jelölt fenntarthatóság központú megközelítése mégis újszerű. Különösen értékes a munka első része, mely a városi környezet gazdasági értékelését és jellemzésének lehetőségeit, szempontjait tartalmazza. A diplomadolgozat a zöldítési elgondolás biztató kezdeti lépése. A vitatható részeredmények ellenére a végkövetkeztetés helyes és vizsgálatai, illetve javaslatai további fejlesztéssel a gyakorlatban is alkalmazhatóak. A környezet gazdasági vizsgálatokra vonatkozó elemzése különösen értékes, publikálásra javasolt.

  Hilbert Bálint: Bécs és Budapest természeti, társadalmi és gazdasági összehasonlítása
  A dolgozat témaválasztása újszerű, eredeti, tartalmi felépítése logikus, hozzáértésre vall. A formai elemek jól szerkesztettek, grafikai feldolgozásuk kedvező. A dolgozat készítőjének szakirodalmi és szakmai tájékozottsága alapos, széleskörű. Elemzései alaposak, de helyenként kissé terjengősek.
  A Bécsre és Budapestre tett megállapítások, javaslatok elősegíthetik a két város együttműködésének előkészítését, erősíthetik közös fellépésüket egy-egy adott témában. Maga a szakdolgozat tematikája, módszere más fővárosok, települések összehasonlító elemzéséhez jól alkalmazható részanyagként, kiindulásként.

  Kassay Gergő Lajos: Agglomerációs folyamatok jellemzése és összehasonlítása kelet-közép-európai példák alapján
  Dicsérendő a dolgozat, mert egy nagyon szerteágazó témát, hozzáértően dolgozott fel és ebből a népesség és a gazdaság alakulását rendkívül szakszerűen emelte ki. Széleskörű szakirodalom felhasználásával, mégis olvasmányosan tudta bemutatni Bécs, Budapest, Varsó, Prága agglomerációjának alakulását. Javasolható, hogy további komplexebb kutatáshoz használják fel a dolgozatot vagy akár a diplomázó PHD dolgozatként fejlessze tovább. A feldolgozott témákban dicsérendő továbbá a tájékozottsága, kifogástalanok a hivatkozásai, széleskörű szakirodalomra támaszkodott.

  Németh Eszter: Komló Kökönyös városrészének revitalizációja
  A diplomamunka aktuális témaválasztásról tesz tanúbizonyságot. A bánya nélkül kiüresedő Komló egyik első lakótelepi tömbjének történetét, jelenét és lehetséges jövőjét dolgozza fel a szerző. Szomorú aktualitás, de mégis a pozitív jövő vékony szalagja.Egy tömbben mutatja meg a város problémáit és értékeit. A feladat itt a szociális városrehabilitáció, amelynek lehet, hogy a kis beavatkozások megtétele a legjobb eszköze. Javaslatai ennek megfelelően a beruházás nélküli kis lépések taktikáját követi és megfelelően kezeli a helyi társadalmat. Az interjúk személyessége lenyűgöző, de a belőlük leszűrhető következtetések rendszerezése hiányzik. Kifejezett előnye a dolgozatnak könnyed stílusa, olvasmányos, akár a képviselők, vagy az érintett lakosok számára is érthető nyelvezet.

  Ribarits Katalin Zsófia: Közterek és átalakulásuk bemutatása Budapest példáján
  Összességében a hallgató egy nagyon érdekes témát választott. A villáminterjúk száma már magában egy hatalmas munkamennyiséget takar. A kiértékelés során jól választotta meg a szöveges és grafikai bemutatás módját (pl.: térhasználat ritmusa ábrázolás). Sajnálatos azonban, hogy a mintaterületek összeállításánál nem követett egy szigorúbb logikai rendet és keverednek a közterek és közparkok. Mind a mintaterületek kiválasztásánál, mind a következtetések levonásánál egy külső konzulens (urbanista, tájépítész) valószínűleg segített volna ezeket a kisebb hibákat kiküszöbölni. Egy új kutatási módszer alkalmazása mindig kihívást jelent még gyakorlott szakembereknek is. A hallgató nagyon jól rendszerezte és dokumentálta a hatalmas adatmennyiséget, ami nagyfokú kreativitást tükröz. Javasljuk, hogy a hallgató mindenképpen vigye tovább ezt a témát további kutatásokba.

  Infrastruktúratervezés

  DÍJ

  Nagy Dorina: A 76-os számú főút felújított szakaszának tájbaillesztési és környezetrendezési lehetőségei (Zalaegerszeg- Zalacsány között)
  A dolgozat összességében mintaértékű. A hallgató nagyon alaposan, konkrét mintaterületen (annak minden előnyével és hátrányával együtt) szakmai és műszaki szempontokat egyaránt figyelembe véve dolgozta ki a témakört. Szakmai javaslatainak megalapozottsága nem vitatható.A hallgató alapos hely és témaismeretre alapuló szakmai kritikát fogalmaz meg a hazai engedélyezési gyakorlattal szemben, amely a szakmai és a téma iránti elhivatottságát is bizonyítja. Nagy erénye a dolgozatnak, hogy nem egy fiktív elméleti vonalat választott a témakör feldolgozására, hanem egy “állatorvosi lovat” próbált meggyógyítani. A gyógyulás most már csak a döntéshozói szándékon múlik. Az összeállított vizsgálati és javaslati szempontrendszer a jövőben mind a tervezők, mind az oktatók számára jól alkalmazható.

  Vonatkozó társadalomtudományok

  DÍJ

  Bajomi Anna Zsófia: A szociális bérlakások energiahatékony felújításának intézményes keretei
  A szociológus szerző kiváló dolgozatában két önmagában is nehezen megoldható problématerület közös megoldási lehetőségét kísérli meg, az integrált megközelítés eszköztárának használatával. A dolgozat igen korszerű megközelítésmóddal Budapest esetén mutatja be az energiatudatos városfejlesztés jelenlegi helyzetét, lehetőségeit. Illetve mindezek kapcsolatát a szociális lakásüggyel, és pontos, életszerű, helytálló javaslatokat tesz a helyzet megváltoztatására.A kulcsszereplőkkel való interjúk láthatóan lényeges segítséget jelentettek a problémák helyes értelmezéséhez, és a megoldási módok megtalálásához, így a dolgozat záró javaslatai igen értékes, a való életben igencsak használható anyagot eredményeztek.

  DICSÉRET

  Gyurkovics János: Egyetemek és tudományos parkok szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben: Szeged lehetőségei
  A témaválasztás igen aktuális tekintettel arra, hogy jelenleg zajlik Szegeden az ELI projekt kivitelezésének tervezése. A dolgozat kifejezetten érdekes, olvasmányos. Egy érdekes kérdéskör áll a kutatás központjában, ugyanakkor a címválasztás minimálisan félrevezető. Hiszen egy komplex megközelítésről van szó, a dolgozat elsősorban azt vizsgálja, milyen együttműködés lehet az egyetemek, illetve a tudományos parkok között, es ennek milyen hatása lehet a helyi gazdaságra. Minimálisan lehetne a munka gyakorlat orientáltabb, hiányos a kooperációban rejlő valódi potenciál részletesebb bemutatása. A javaslatok helytállóak, ugyanakkor bizonyos kérdések megválaszolatlanul maradnak. Mindazonáltal a munka nagyon jó áttekintés, és hasznos javaslatokat fogalmaz meg.

  Területi- és struktúratervezés

  DÍJ

  Krizsán Réka: A határmentiség szerepe a Csengeri járás területfejlesztésében
  A feladat újszerűsége már a témaválasztásnál megmutatkozott, amit a diploma dolgozat készítője az általa kidolgozott rendszer szerint következetesen tár fel, figyelembe véve úgy az országos, mint a nemzetközi – illetve EU-s – szempontokat. A megoldásnál az egyéni útkeresés helyett a kompromisszumos lehetőségeket veszi alapul. Igen jó, figyelemre méltó a térségi, kistérségi fejlesztési gyakorlat számára iránymutató dolgozat. Dicséretes, hogy a hátrányos térségi feltételek jól ismert problematikája mellett a dolgozat az államhatáron átnyúló együttműködés kínálta lehetőségeket hangsúlyozza, mintegy előnyre fordítja a periférikus helyzet adta problémákat. Érdemes lenne – alapvetően az URBACT tapasztalatokra alapozva – más példákkal való összevetés.

  DICSÉRET

  Takács Krisztián: Térségi gazdaságfejlesztés eszközei és lehetőségei (nemzetközi és hazai)
  Aktuális, magas szakpolitikai relevanciával rendelkező téma. Gondos áttekintését ad a dolgozat, a szakirodalom széleskörű felhasználására, melyet a szerző az egyéni véleményének hangsúlyos megjelenítése egészít ki. A dolgozat fontos érdeme, hogy az elméleti, módszertani fejtegetéseket gyakorlati példákkal támasztja alá, és a dolgozat mondanivalóját és javaslatait konkrét esettanulmánnyal igazolja. A dolgozat nemcsak bemutat és értékel, hanem mind elvi, mind gyakorlati tekintetben ésszerű, jól alkalmazható javaslatokat mutat be. Célszerű publikálására vagy PhD dolgozat kidolgozására továbbfejleszteni a dolgozatot, de ebben az esetben a stílus javítása és a grafikai anyag gazdagítása szükséges.

  Településtervezés és városépítés

  DÍJ

  Korsós Renáta: Vác, Burgundia városrész rehabilitációs rendezési terve
  A diplomatervek követelményszintjéhez jól illeszkedik mind a témaválasztás, mind annak megoldásmódja. A szerző e munkájával igazolja, hogy egy komplex és átfogó településrendezési és településépítészeti feladat színvonalas megoldására képes egy különösen érzékeny területen. A munka szöveges és tervi munkarészei egyaránt igényes és szakszerű kidolgozásúak. A vizsgálatok gondosak és körültekintően részletezettek, jól megalapozzák a tervezői döntéseket, ennek köszönhetően a tervi javaslatok is átgondoltak és realisztikusak, elősegíthetik a településrész érdemi rehabilitációját.

  DICSÉRET

  Fekete-Dömök Krisztina: Szolnok történeti belvárosának rehabilitációs terve
  A diplomamunka készítését megelőző széleskörű várostörténeti és városszerkezeti előtanulmányt mintaszerű tervezési munka követte. Egy rendkívül alapos vizsgálatra épülő komplex koncepció, mely magába foglalja az adott tömb jövőbeli kialakításának összes teendőit. Egy nagyon nehéz településfejlesztési és -rendezési feladat korrekt, szép megoldását láthatjuk ebben a munkában. Átgondolt, jól tagolt munkarészek, a szöveges és rajzi részek kiegyensúlyozott aránya a jellemzője. A diplomaterv egy – az első látásra – merésznek tűnő, nagy ívű belvárosi rehabilitáció koncepcióját aprólékosan kidolgozott részletekkel fűszerezve tárja elénk. Színvonalas alkotás.

  Schön Orsolya: Bionikai Innovációs Központ kialakítása és környezetének rendezése Józsefvárosban
  Józsefváros jelenlegi beépítettsége az elmúlt korok megkezdett és befejezetlen városrendezési koncepcióinak köszönhetően rendkívül heterogén. Ebben a szövetben “rendet” csinálni szinte lehetetlen vállalkozás. A szerző mégis erre tesz kísérletet, igen meggyőző módon, amellyel egyúttal felkészültségét is mutatja jövőbeni hasonló feladatok sikeres végrehajtására.A szerző a környezet adottságaira érzékenyen reagál, azokat elmélyülten értékeli és a problémákra eredeti válaszokat keres – sőt a városépítészeti “kockázatokat” is bátran felvállalja. Kiemelkedő a Corvin sétány lezárásának gondolata és a városrész lakóit és látogatóit jól szolgáló értékes “belső” park kialakítása. Telitalálat a Corvin sétány “eltérítése” a Jázmin utca irányába, jó az új utca nyitása, új közpark létesítése a Pszichoterápiás Klinika értékes épülete előtt.

  Timár Benedek: Rákóczi híd, pesti hídfőtérség
  Minden tekintetben eredeti és különleges értékű munka. A szerző nagyon alapos vizsgálatok és tervi előzmények bemutatásával vezeti fel a témát. A szakdolgozat a szakirodalom mély és alapos ismeretét tükrözi. A szerző képes a szakmai gyakorlathoz képest is új nézőpontból közelíteni a témát, a kapcsolódó szakterületeken is nagy jártasságot mutatva. Mindezen túlmenően, építészeti alkotóképessége is egészen kiváló, a tervezett együttes esztétikai és építészeti értéke vitathatatlan.A nagyon vonzó építészeti koncepció az összes társ-szakterületet tekintve részletesen kidolgozott. Ábrái eredetiek és igényesen szerkesztettek, tervlapjainak grafikai előadásmódja nagyban segíti a megértést, a tervben rejlő gondolatok részletes bemutatását.

  Szabadtértervezés

  DÍJ

  Sipos Andrea: A Nyugati Grund átmeneti hasznosítása
  Szisztematikusan felépített, helyes érvrendszeren alapuló diplomaterv. Figyelemre méltó vállalás volt a téma kidolgozása, hiszen egy olyan területre készített kerettervet és programot, amely sem építészeti, sem táji, sem tulajdonjogi értelemben nem áll készen egy szabadtéri rekreációs hasznosítást célzó beruházásra, mégis megvalósítható programot írt rá. Jelen dolgozat egy, a szabadtértervezési témájú diplomatervek között ritka műfajt képvisel, ún. “B” típusú diplomatervet, amelynek eredménye nem kertépítészeti terv, hanem egy bőségesebb kutatással alátámasztott tervezési program-javaslat. A témaválasztás amellett, hogy erősen aktuális urbanisztikai kérdéskört vet fel, mély egyéni motivációt is tükröz a szerző részéről. A koncepciózus megközelítés, a fegyelmezett funkciótervezés és az ezeket kiegészítő időbeli tervezés egy reális, fenntartható tervet eredményezett.