• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • MMA művészeti ösztöndíj pályázat

  A Magyar Művészeti Akadémia pályázati felhívása a 2019-2022. évekre szóló művészeti ösztöndíj elnyerésére

  A Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) három évre szóló, havi bruttó 200.000 forint összegű művészeti ösztöndíj elnyerésére hirdet pályázatot 100 fő részére.

  1. Az ösztöndíjprogram megnevezése és célja:

  1.1. Az ösztöndíjprogram megnevezése: a Magyar Művészeti Akadémia 2019-2022. évekre szóló művészeti ösztöndíja

  1.2. Az ösztöndíjprogram célja − programszerű, három évre szóló − alkotó és előadóművészeti, valamint művészetelméleti tevékenységek támogatása, magas színvonalú művészi és művészetelméleti tevékenységek anyagi feltételeinek megteremtése az alábbi pályázati kategóriákban:

  építőművészet;
  film- és fotóművészet;
  iparművészet és tervezőművészet;
  irodalom;
  képzőművészet;
  művészetelmélet;
  népművészet;
  színházművészet;
  zeneművészet.
  2. Pályázhatnak:

  2.1. A pályázaton részt vehet minden olyan magyarországi adóazonosító jellel rendelkező természetes személy, aki a támogatási időszak kezdetéig (2019. szeptember 1.) már betöltötte 18. életévét, de még nem töltötte be 50. életévét.

  2.2. Művészeti, művészetelméleti végzettség, szakképzettség a pályázat benyújtásának nem feltétele.

  2.3. A felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Pályázni csak egyénileg lehetséges.

  Ha a pályázati munkaterv megvalósulása valamely alkotóközösség, művészeti csoport, formáció tevékenységének eredményességétől függ, akkor e csoportban részt vevő valamennyi személynek – a munkaterv, az elérni kívánt célok tekintetében egymással összefüggő –, önálló (egyéni) pályázatot kell benyújtania.

  2.4. Nem nyújthatnak be pályázatot:

  az MMA akadémikusai (rendes és levelező tagjai),
  az ösztöndíjprogram bírálatában részt vevő szakértők és a döntőbizottsági tagjai,
  továbbá

  az ösztöndíjprogram döntőbizottsági tagjainak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói.
  2.5. Meghatározott feltétel mellett nyújthatnak be pályázatot:

  az MMA Titkárságával,
  az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézettel (a továbbiakban: MMA MMKI),
  a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központtal,
  az MMA Kiadó Nonprofit Kft.-vel,
  a Műcsarnok Nonprofit Kft.-vel és
  a Pesti Vigadó Nonprofit Kft.-vel
  munkaviszonyban, közalkalmazotti vagy köztisztviselői jogviszonyban, egyéb munkaviszony jellegű, határozott vagy határozatlan idejű jogviszonyban álló személyek (beleértve a megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatottakat is). Az e körbe tartozó személyek akkor nyújthatnak be pályázatot, ha vállalják, hogy nyertes pályázat esetén e jogviszonyukat a támogatási időszak kezdetét megelőzően megszüntetik.

  3. Művészeti ösztöndíjban részesülhet: legfeljebb 100 fő.

  4. A művészeti ösztöndíj folyósításának időtartama: 36 hónap

  A pályázati támogatási időszak kezdete 2019. szeptember 1., a támogatási időszak vége 2022. augusztus 31.

  5. A művészeti ösztöndíj összege: bruttó 200.000 Ft/hó.

  6. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

  6.1. Az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram 2019 évi felhívásának teljes körű dokumentációja elérhető a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu honlapokon és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapján (osztondij.mma-mmki.hu). A pályázatot az ott leírtaknak megfelelően, a hiánytalanul kitöltött és a pályázati felületen véglegesített pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével és jóváhagyásával, valamint az alábbi dokumentumoknak az MMA honlapjáról elérhető internetes pályázatkezelő felületre, az ott rögzített formában, illetve formátumban, hiánytalanul való feltöltésével kell benyújtani:

  három évre szóló, négyhavi ütemezési bontással elkészített, aláírással ellátott munkaterv (az ösztöndíjprogram időtartama alatt megvalósítani tervezett művészeti vagy kutatási elképzelés, az elérni kívánt célok leírása maximum 15.000 karakter terjedelemben, beszkennelve, pdf formátumban),
  a pályázó eddigi művészi vagy művészetelméleti munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, és az abban feltüntetett végzettséget, szakképzettséget, művészeti, szakmai elismeréseket igazoló dokumentumok saját kezűleg hitelesített másolata (emellett benyújthatók további, a pályázó eredményeit, tevékenységét alátámasztó dokumentumok is saját kezűleg hitelesített másolati formában, beszkennelve, pdf formátumban), továbbá
  a pályázat benyújtásáig kifejtett művészeti vagy művészetelméleti tevékenységet (a pályafutása alatt keletkezett műveket) reprezentatív módon bemutató digitális dokumentáció (portfólió, pdf formátumban).
  6.2. A legnagyobb feltölthető állományméret az alábbiak szerint került meghatározásra:

  szöveges dokumentumok (PDF): max. 5 Mb
  képek (JPG, PDF): max. 4 Mb
  audio fájlok (MP3): max. 10 Mb
  video (MP4): max. 20 Mb
  Postai úton történő benyújtás nem lehetséges.

  6.3. Nem feltétele a jelentkezésnek, de előnyt jelent két szakmai ajánlólevél benyújtása (a pályázati felületre való feltöltéssel).

  6.4. Ha a pályázó megítélése szerint szakmai-művészeti programja mentori támogatást igényel, akkor a program végigkövetését vállaló mentort javasolhat. A javaslat csak a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu weboldalakról és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapjáról (osztondij.mma-mmki.hu) letölthető, a mentori feladatokat vállaló személy által kitöltött és aláírt Mentori együttműködési és elfogadó nyilatkozat pályázati felületre való feltöltésével érvényes (beszkennelve, pdf formátumban).

  7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

  A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező Pályázónak regisztrálnia kell magát.

  Pályázat az alábbi honlapokon keresztül, az MMA MMKI pályázati rendszerébe lépve, 2019. április 30. (kedd) 23:59:59 óráig nyújtható be: www.mma.hu; www.mma-mmki.hu; osztondij.mma-mmki.hu

  A pályázatok benyújtásával kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel 2019. április 26. péntek 14.00 óráig fordulhatnak az MMA MMKI munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

  Telefon: +36 30 785 5595 (hétfőtől péntekig 9.00 és 14.00 óra között); e-mail: palyazat2019@mma-mmki.hu.

  8. A pályázatok formai vizsgálata

  8.1. A pályázatok érvényességének formai vizsgálatát a pályázati felület automatikusan végzi el. A formailag hibás (hiányos) pályázatok érvénytelenek. A pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben

  azt nem a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelő módon nyújtotta be a pályázó,
  a pályázó személye nem felel meg a pályázati feltételeknek,
  a benyújtott pályázati dokumentáció hiányos,
  a pályázati adatlap vagy a nyilatkozat kitöltése hiányos, a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz.
  8.2. A pályázat kiírója nem bocsát ki hiánypótlási felhívást a pályázatok formai hibái, hiányosságai kapcsán; hiánypótlásra a pályázat benyújtási határidejének lejártát követően nincs mód.

  9. A pályázatok elbírálása, az értékelés szempontjai:

  9.1. A pályázatok elbírálása során a pályázó eddigi szakmai munkásságának figyelembevétele mellett meghatározó mértékben érvényesül az ösztöndíjas időszakra készített pályázati munkaterv szakmai tartalma.

  9.2. Alkotóközösség, művészeti csoport vagy formáció tagjaként benyújtott, a csoport vagy közösség tevékenységével a munkaterv tekintetében összefüggő pályázatok egyénileg, ám a csoporttevékenységet figyelembe véve kerülnek elbírálásra. A csoport tagjaként benyújtott pályázat abban az esetben lehet eredményes, ha a csoport összes tagja érvényes pályázatot nyújt be és valamennyi pályázat önállóan eredményes.

  9.3. A pályázatokat az MMA által felkért szakértők értékelik, és az MMA elnöke által felkért testület (döntőbizottság) dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

  9.4. A döntőbizottság tagjainak névsorát a www.mma.hu honlapon tesszük közzé.

  10. A pályázatokról hozott döntés:

  10.1. A pályázatokról hozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. A pályázó kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a döntés meghozatalára, az ösztöndíjszerződés megkötésére vagy az ösztöndíj folyósítására vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba ütköző. Kifogás benyújtására – az MMA MMKI-hez történő benyújtással, az MMA elnökének címezve – a kifogásolt döntés meghozatalától számított 5 napon belül van mód.

  10.2. Az elbírálás határideje: 2019. július 22. (hétfő)

  A pályázat eredményéről az MMA MMKI a döntést követő 15 munkanapon belül elektronikus úton értesíti valamennyi pályázót, és a nyertes pályázók névsorát a www.mma.hu, a www.mma-mmki.hu honlapokon és az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram honlapján (osztondij.mma-mmki.hu) is közzéteszi.

  További információk:

  Az ösztöndíjprogram lebonyolításában az MMA MMKI az MMA megbízásából vesz részt; a pályázókkal a kapcsolatot az MMA MMKI tartja. A kapcsolattartás elsődlegesen a palyazat2019@mma-mmki.hu e-mail címen keresztül zajlik. Az MMKI elérhetőségei a www.mma-mmki.hu honlapon megtalálhatók.

  Szerződéskötés és az ösztöndíj kifizetése:

  A nyertes pályázókkal az MMA Titkársága ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj folyósításáról az MMA Titkársága gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíjak forrását az MMA költségvetése biztosítja.

  Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre.

  Az ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződéskötéskor fennálló, valamint az ösztöndíj folyósításának időszakában elnyert további ösztöndíjról, alkotói támogatásról, doktori, posztdoktori képzéshez kapott támogatásról, annak jellegéről, céljáról, mértékéről és tartalmáról a további ösztöndíjas, illetve támogatotti jogviszony létrejöttétől számított 8 napon belül tájékoztatja az MMA MMKI-t.

  Beszámolási kötelezettség:

  Az ösztöndíjasoknak az ösztöndíjas időszakban vállalt, illetve elért teljesítményükről, annak munkaterv szerinti előrehaladásáról folyamatosan számot kell adniuk. Ennek részleteit az ösztöndíjszerződés tartalmazza.

  Az ösztöndíj folyósításának egyik alapfeltétele, hogy az ösztöndíjasok a támogatási időszakhoz kötődően vállalt és azalatt teljesített munkájuk bemutatásában, megjelenítésében és megjelentetésében aktívan közreműködnek.

  Amennyiben az ösztöndíjas a beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, vagy megszegi a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, akkor az ösztöndíj folyósítása felfüggeszthető, illetve az ösztöndíjas – az ösztöndíjszerződés megszüntetése mellett – a kifizetett ösztöndíjnak vagy az ösztöndíj egy részének, és annak jogszabály szerinti kamatainak visszafizetésére kötelezhető.

  Bővebb információ és jelentkezés