• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Völgy-parki rendezvénytér

  Kazincbarcika Város Önkormányzata ötletpályázatot hirdet a kazincbarcikai Völgy-parkban létesítendő fedett-nyitott rendezvénytér megtervezése, mely jelentős léptékű művészi, közterületi alkotásként Kazincbarcika Belvárosának nemrég megújult játékos-ligetes zöldfelületében, a belvárosi rekreációs területén belül többfunkciós, közösségépítő rendezvény helyszínként működne, és egyben a város új emblematikus, színes építményévé válna.

  kazincbarcika

  1. Az ötletpályázat kiírója

  Kazincbarcika Város Önkormányzata
  3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

  2. Az ötletpályázat címe

  Az ötletpályázat címe: „Kazincbarcika, Völgy-parki rendezvénytér”

  Az elkészítendő pályamű részletes leírása

  3. Tervezési feladat

  A kazincbarcikai Völgy-parkban létesítendő fedett-nyitott rendezvénytér megtervezése, mely jelentős léptékű művészi, közterületi alkotásként Kazincbarcika Belvárosának nemrég megújult játékos-ligetes zöldfelületében, a belvárosi rekreációs területén belül többfunkciós, közösségépítő rendezvény helyszínként működne, és egyben a város új emblematikus, színes építményévé válna.

  4. Helyszín adottságainak ismertetése

  A tervezési terület Kazincbarcika város központi részén található. A terület jelenlegi funkciója városi, belterületi zöldövezeti park.

  A városközponti Völgy-park közel 730 x 90 m alapterületű zöldterületet kelet felől az Egressy Béni utcához kapcsolódó keretes beépítésű lakóterület (Munkácsy tér, Ságvári tér, Rákóczi tér és egy új gyűjtőút), a szolgáltató egységek (posta, kereskedelmi egységek) és a Dísz tér a Polgármesteri Hivatallal határolja. Délről játszóterek, míg nyugatról az Építők úti kisebb közparkok felé tekintő lakóházak, a római katolikus templom telke, a park északi egységében épülő Don Bosco Sportközpont területe, északról pedig a Jószerencsét út keretezik.

  Kazincbarcika város szerkezetében a Völgy-park, mint zöldterület, meghatározó szerkezeti elem. A város, mivel használatában még „élőbbé, lüktetőbbé” kívánja fejleszteni a parkot, a déli fekvésű parkrészletben már valósított is meg beruházásokat a lakosság megelégedettségére. Szükségessé vált azonban a további funkcionális gazdagítás, melynek célja a vonzerővel rendelkező területhasználatok által a lakosság rövidebb és hosszabb idejű ott tartózkodásának elérése.

  A park déli egysége képezi a jelen tervezési feladat fogadó területét, mely a Liget út és a szabadidő- és játszópark közötti parkrészlet, hozzávetőlegesen mintegy 420 x 90 m kiterjedésű terület, melyben a völgyi jelleg jelentősen érződik. A völgyet kelet és nyugat felől is hosszan rézsűvonalak kísérik. A Liget úttól déli irányban közel 3 %-os lejtéssel emelkedik a völgy. A keresztirányú felszín változatos.

  A kialakítani kívánt fedett-nyitott rendezvénytér helyszíne a Völgy-parkot délről lezáró, a játszótér felé emelkedő, rézsűk által szegélyezett plató lenne, mely méltó lezárását adná a Liget-, és Völgy-parkok É-D irányú tengelyének, mintegy megkoronázva azt.

  A tervezett rendezvénytérrel szemben elvárás a többcélú hasznosítás, mely a már kialakult környező funkciókhoz kapcsolódva bizton lehetséges, pl. a parkban kibővített fórumhoz kapcsolódva, részben átvéve annak szerepét. A park közvetlen szomszédságában lévő Mezey István Művészeti Központ külső helyszíneként rendezvények, kiállítások megrendezésére is alkalmasnak kell lennie. A játszótér és a Művészeti Központban működő Gyermekek Háza, Egressy Béni Városi Könyvtár funkciókhoz is jól kell kapcsolódnia.

  A fedett-nyitott rendezvénytér szabadtéri színpad szerepét is betölthetné a városi fesztiválok, ünnepségek során, azaz alkalmasnak kell lennie kisebb koncertek, egyéb kulturális rendezvények, események befogadására.

  Kihasználva a terepadottságokat némi kiegészítéssel arra a magasságra helyezhető a fedett-nyitott rendezvénytér, mely a szabadtéri színpad kialakításához amúgy is indokolt lenne. Továbbá fontos szempont, hogy a közönség számára óriási terület áll rendelkezésre a park területén, melynek mind az É-D-i, mind a K-Ny-i gyalogos kapcsolatai rendelkezésre állnak.

  A Völgy-parkot keretező utak irányából, kelet felől 2,5-3”-as, míg nyugat felől 5-6”-as rézsűvel kapcsolódik az épített környezet a gyepes völgyhöz. A völgyi terepen a felesleges felszíni vizek 1 %-os keresztirányú lejtéssel haladnak a volt nyílt vízelvezető árok, a „mélyvonal” felé. A Völgy-park közművekkel terhelt. Gázvezeték, térvilágítást szolgáló elektromos vezeték és új kandeláberek, vízvezeték, zárt csapadékvíz-elvezető csatorna és távhő-vezeték található a területen.

  A terület talajmechanikai szempontból nem tekinthető még részlegesen sem előterheltnek. A talajvíz nem közelíti meg a felszínt (1. geotechnikai kategóriába javasolták). A környék talajvizeinek befogadója a Tardona-patak. A területen a völgy irányába áramló, leszálló jellegű talajvíz található. A mértékadó maximális talajvízszint a terepszint alatt 147,00 mBf szinten vehető fel, mely elsősorban nyomásszint, így a talajvíz megjelenésére 1,5 m mélységig nem kell számítani. Az MSZ-1998-1:2008 szabvány szeizmikus zónatérkép szerint a kijelölt fogadó terület az 1. zónába tartozik. A feltalaj minősége A-2, azaz bizonytalan. A területen visszatükröződik a hagyományos ártéri üledéksor: gyökeres áthalmozott feltöltés (a terület nagy részén 20-110 cm vastag gyökerekkel átszőtt inhomogén, salakos, zúzottköves, talaj anyagú kevert feltöltés); közepesen plasztikus rétegek (kötött fedő, anyaga változatos, terepszint alatt 3,3-4,5 m mélységig, közepesen térfogattartó, közepesen plasztikus sovány és közepes agyagok, nehezen tömöríthetőek, de erózióra nem veszélyes); kissé plasztikus rétegek (iszapos, teherviselésre nem alkalmas, nem térfogatváltozó, erózióra hajlamos).

  A Völgy-park vonzását a déli parkrészletben kialakított nagyszabású játszótéri egységeken túl a völgyi fekvésből adódó védettség érzete és a növényi keret látványa adja. Ez utóbbiban az elmúlt időszakban fakivágások ugyan történtek, egyrészt a meglévő faállományban bekövetkezett állapotromlás következtében, másrészt a távhő-vezeték, és a Völgy-parkot kísérő új gyűjtőút építési munkái miatt. A játszótéri egységek mellett új sétány és lépcsőrendszerek épültek, valamint jelentős mértékű növényállomány /cserjeszint/ fejlesztés is történt, mely fejlesztések 2016-ban tovább folytatódnak.

  A Völgy-parkkal a hatályos Településrendezési terv is részletesen foglalkozik. A helyszín kijelölésre került, és fejlesztési területként belekerült a szabályozásba is.

  5. Az ötletpályázat kidolgozása során figyelembe veendő sajátos szempontok és követelmények

  Az elhelyezendő új funkcionális elem tervezése során figyelembe veendő a Völgy-parki szabadidő- és játszópark eddig megvalósult és folyamatban lévő fejlesztése, valamint a közelben lévő Mezey István Művészeti Központban működő Gyermekek Háza funkció is, ezért ilyen szempontból kombinált használatra is alkalmas legyen a leendő nyitott-fedett rendezvénytér.
  Szükségszerű figyelembe venni a kazincbarcikai városimázs építés részeként évek óta megvalósuló Kolorcityimázst, valamint az annak keretében évről évre megvalósuló 1 hónapos kulturális és művészeti Kolorfesztivált, melynek a jövőben a tervezendő felépítmény is méltó helyszínül tud szolgálni.
  A tervezéskor különös figyelmet kell fordítani a telepítési helyszín jellege miatt a statikai vizsgálatokra, a fogadó terület teherbírásának, rétegrendjeinek vizsgálatára, tehát a megfelelő felépítmény és tartószerkezet tervezése kiemelt fontosságú.
  A tervezéskor szintén figyelmet kell fordítani a fedett-nyitott közösségépítő rendezvénytér funkcionális és kreatív meg- és kivilágítására, a közműkiállások szükségességére, valamint az érintésvédelmi előírásokra, melyekre vonatkozóan szintén javaslatot várunk a tervezőtől.
  Biztosítani szükséges a rendezvénytér közmű ellátását is, (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos) azonban szociális blokkok és egyéb kiszolgáló funkciók nem szükségesek az építménybe, legfeljebb raktár funkció.
  A pályázat elbírálásánál szempontként jelenik meg a felépítmény ár-érték aránya. A fedett-nyitott rendezvénytér generálkivitelezése nem haladhatja meg a nettó 50 millió Ft bekerülési értéket.
  Az elsődleges településképi szempontok (mint hosszú távú szempont) mellett gazdaságilag is minél kisebb terhet rójon a településre (mint rövid-közép távú szempont).

  6. Az objektív összehasonlítást megkönnyítő, a pályázó által szolgáltatandó adatok kérdőlapja

  A kérdőlap az ötletpályázati dokumentáció mellékletét képezi, amelyet a zárt borítékba kell helyezni.

  7. A szabadalmi bejelentés alatt álló munkarészek megjelölésének módja

  Ha a beadott pályamű a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki megoldását tartalmazza, úgy erről – a megoldás tartalmának megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a szerzőnek nyilatkoznia.

  8. A pályázat célja és a pályaművek elbírálásának az ötletpályázat tárgya szerinti sajátos szakmai szempontjai

  hogy a döntéshozókat rávilágítsa a fogadó területtel kapcsolatos rövid és hosszú távú megoldandó problémákra, amennyiben van ilyen,
  hogy a kiírás tartalmán túl is kérdéseket vessen fel, és azokra megoldást keressen,
  hogy meghatározza a lehetséges beépítést a kazincbarcikai Völgy-park zöldterület kijelölt fogadó területén,
  hogy gazdaságos és a településszerkezetbe illeszkedő elhelyezés, felépítmény kerülhessen kialakításra.

  A kiíró az ötletpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja az építési lehetőségeket tisztázni, cél, hogy városképi fejlődés szempontjából kedvező újabb karaktert meghatározni, mely alapján kerülne meghatározásra a végleges tervezési program.

  Fentiek miatt a pályázat értékelésénél kiemelt jelentőségű a környezet vizsgálata, illetve hogy milyen képet vizionál az építmény tágabb környezetében.

  Bírálati szempontok:

  A tervezett létesítmény építészeti megoldásai és ötletei, városképi megjelenése mennyiben felelnek meg a megújuló Kazincbarcika új modern, arculatának.
  A tervezett létesítmény mennyire felel meg a rendeltetésének és funkciójának, a többcélú hasznosítás lehetőségének.
  Illeszkedik-e a Völgy park megvalósult elemeihez és tervezett fejlesztési elképzeléseihez
  A rendezvénytér megfelelő kiszolgálása, valamint a gépjárművel történő megközelítése biztosított e, és ez mennyire illeszkedik a park mai rendszerébe és a hétköznapi használatba
  Belefér-e a megadott költségkeretbe.

  9. A tervezési program szerinti rendeltetés, használhatóság, a gazdaságosság követelmény

  Tervezési program

  Helyszín: Kazincbarcika, Völgy-park (1130/34 és 1132/6 hrsz.)

  Tervezési terület mérete: 44/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet alapján
  A terület beépíthetősége: 44/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet alapján
  Maximális épületmagasság: 44/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet alapján
  (

  )

  10. Környezetvédelmi követelmények, energiatudatosság, a megfelelő alapanyag hasznosítás és a fenntartható építészet követelményei

  A tervezés során előtérbe kell helyezni a környezetvédelem, energiatudatosság, a megfelelő alapanyag hasznosítás és a fenntartható építészet követelményeit.

  11. A formai és tartalmi előírások, a pályaművek benyújtandó munkarészeinek megnevezése, léptéke ás formai előírásai

  helyszínrajz: M=1:2000
  helyszínrajz: M=1:500
  alaprajzok: M=1:500
  metszetek: M=1:500
  legalább 4 db fix nézőpontú látványterv – tömegvázlat, helyszíni fotók felhasználásával
  építészeti műleírás

  Összesen: legfeljebb 10 db A/3 lap

  Ha a pályázó a díjazásban, vagy megvételben nem részesült tervének nyilvános bemutatását nem engedélyezi, úgy erről a műleírás végén, külön oldalon kell nyilatkozatot tennie.

  BORÍTÉK (szabvány fehér A/4 méretű boríték mindennemű felirat nélkül lezárva):

  benne: kitöltött ADATLAP a pályamű szerzőjének adataival (melléklet);
  benne: a teljes pályázati anyag kép (doc, jpg, tiff, pdf) formátumban digitális adathordozón (CD vagy DVD) és egy színes papír alapú példányban;
  benne: az (esetleges) szabadalmi oltalom megnevezése

  A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad.

  A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat.

  A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.

  12. A díjazásban nem részesült pályaművek visszaadásának módja

  A díjazásban nem részesült pályaműveket a pályázó legkésőbb 2016. június 30-án személyesen veheti át a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.)

  13. Az eredményhirdetés helyére és időpontjára vonatkozó információk

  Az eredményhirdetésre 2016. június14-én 10.00 órakor kerül sor a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.).

  14. Az ötletpályázaton való részvétel feltételei (alkalmassági követelmények)

  Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

  aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
  aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
  akivel szemben a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (3) és 18. § (4) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

  Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet:

  aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésében való közreműködésre vállalkozik;
  aki azzal, hogy a közös pályázatot benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
  akivel szemben a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 17. § (3) és a 18. § (4) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
  A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
  Az ötletpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet:
  amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta;
  akivel szemben a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 17. § (3) és a 18. § (5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

  Az ötletpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

  Az ötletpályázatból történő kizárás okai
  A Bíráló Bizottság

  az ötletpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt,
  kizárja a titkosságot sértő pályázatot,
  kizárja a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát,
  kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,
  kizárhatja a meghatározott „részvételi feltételeket” nem teljesítő pályázókat.

  Amennyiben a kizárás okai a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bíráló Bizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját illetve megvételét nem adja ki.

  Amennyiben a Bíráló Bizottság utolsó ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.

  15. A teljes ötletpályázati dokumentáció elektronikus elérésének módja

  A teljes ötletpályázati dokumentáció térítésmentesen letölthető:
  www.kazincbarcika.hu, www.mek.hu

  16. A pályaművek benyújtásának helye, határideje és módja

  A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (III. 2. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be egy eredeti példányban a Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály címére (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 206. iroda).

  A csomagon kérjük feltüntetni:
  „Ötletpályázat– Kazincbarcika,Völgy-parki rendezvénytér”

  A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

  A pályaművek benyújtásának határideje: 2016. május 30. (hétfő) 24:00

  A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.

  17. A pályaművek díjazására és megvételre szánt összeg

  A pályaművek díjazásra és megvételére bruttó 2.000.000,- Ft áll rendelkezésre.
  A díj legnagyobb összege: 1.000.000,- Ft
  A megvétel legkisebb összege: 100.000,- Ft

  A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek a törvény szerinti mértékű ÁFÁ-t tartalmaznak és adóköteles bevételek. A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki. A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha az ötletpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősít.

  18. A Bíráló Bizottság elnökének és tagjainak (póttagjainak) neve és az általuk képviselt szervezet, a Bíráló Bizottság munkája

  A Bíráló Bizottság összetétele

  Szavazásra jogosultak:

  Elnök: Lautner Emőke – városi főépítész
  Társelnök: Hegedűs-Medgyesy Anett – Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályvezető
  Tag: Pétervári György – önkormányzati képviselő
  Tag: Bernáth Mihály – építész
  Tag: Dobos Sára – kert- és tájépítész
  Tag: Sztupák Péter – főtanácsadó
  Tag: MEK által – delegált

  Bíráló Bizottság Póttagja

  Szakmai titkár: Dr. Battyányi Anita

  A Bíráló Bizottság összetételét a kiíró a vonatkozó 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet előírásait betartva határozta meg.

  A Bíráló Bizottság munkája, döntése

  A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet.

  A Bíráló Bizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti. A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé.

  A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

  19. Az öltetpályázat helyszíni szemléje, valamint a pályázatra vonatkozó kérdések benyújtásának-, és a válaszok megadásának módja és határideje

  A kiíró 2016. április 20-án 10.00 órakor helyszíni szemlét tart.

  A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

  A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdéseket 2016. április 22-ig tehetnek fel elektronikus levél útján a hegedus.m.anett@kazincbarcika.hu címre és a 06/48/514-706 fax-számon.

  A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság 2016. április 29-ig megválaszolja és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a

  www.kazincbarcika.hu, valamint a
  www.mek.hu honlapon közzéteszik.

  A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

  A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig módosíthatja, egészítheti ki a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények (Bíráló Bizottság összetétele) kivételével, valamint addig léphet vissza is az ötletpályázat lebonyolításától.

  20. Az ötletpályázat kiírás részletes programja

  Az ötletpályázat lebonyolításának időtáblázata

  Ötletpályázat meghirdetése: 2016. április 11.
  Helyszíni szemle időpontja: 2016. április 20., 10:00 óra
  Kérdések határideje: 2016. április 22.
  Kérdésekre adott válaszok határideje: 2016. április 29.
  Pályaművek postára adásának határideje: 2016. május 30., 24:00 óra
  Pályázat eredményének kihirdetése, díjak átadása: 2016. június 14., 10:00 óra
  Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2016. június 30.

  21. Az ötletpályázat eljárásra vonatkozó jogszabályok

  Az ötletpályázat jellege, a vonatkozó jogszabályok megnevezése
  Az ötletpályázat jellege: NYÍLT
  Az ötletpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
  Az ötletpályázat: TITKOS
  Az ötletpályázat lebonyolítása:
  a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet;
  valamint a jelen ötletpályázati kiírás előírásai szerint történik.

  22. A nyelvhasználatra vonatkozó részletes szabályok

  A pályaművet magyar nyelven kell elkészíteni.

  23. A pályaművek rangsorolására, az eljárás menetére vonatkozó tájékoztatás

  Az ötletpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése

  A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró 2016. június 14-ig a pályázat eredményét kihirdeti és a pályázati díjakat, a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 banki napon belül megfizeti.

  Az eredményhirdetés pontos ideje és helye:
  2016. június 14., 10:00 óra
  Kazincbarcika Polgármesteri hivatal földszinti tanácsterme
  (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.)

  A pályázat eredményhirdetése nyilvános. Kiíró lehető teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a kiíró minden pályázónak postán megküldi.

  A kiíró, – a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja. Az ötletpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvett pályázat szerzőit, a Bíráló Bizottság tagjait a kiíró, vagy az általa felkért szervezet értesíti.

  A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a kiíró címén veheti át pályázatát.

  A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.
  A kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisítheti. A Magyar Építész Kamara a kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

  24. A pályaművekre vagy annak egyes részeire vonatkozó felhasználási jogok ajánlatkérő általi megszerzésével kapcsolatos tájékoztatás

  A pályaművek és ötletpályázati eredmények felhasználása

  A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja.

  A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program kidolgozására pályaművük beadásával szerzői művük felhasználási engedélyét megadják.

  További információ: www.kazincbarcika.hu, www.mek.hu